بررسی ناهنجاری قامتی و اصلاح آن

تلگرام

وقتی صحبت از درد مفاصل می شود، شاید اصلا" وضعیت صحیح بدن و ناهنجاری قامتی به ذهن ما خطور نکند، اما عدم قرار گرفتن اسکلت و ساختار قامتی بدن در وضعیت های صحیح آن موجب بروز ناهنجاری قامتی مانند افتادگی شانه، اسکولیوز، قوز پشت و ایجاد درد در مفاصل می شود. در این مطلب به بررسی ناهنجاری قامتی و  وضعیت های صحیح بدن می پردازیم. شما می توانید بر اساس تصاویر و توضیحات قرار گرفته در این مطلب وضعیت ساختار قامتی خود را بررسی کنید.چنانچه هر کدام از این ناهنجاری ها را داشتید، در کامنت به ما اطلاع دهید تا شما را برای اصلاح آن راهنمایی کنیم.

ایستادن را آزمایش کنید

در کنار یک آیینه ی تمام قد، به پهلو بایستید. اگر بتوانید از دو آیینه استفاده کنید، بهتر است. این دو آیینه را با زاویه ای نسبت یه یکدیگر قرار دهید تا بتوانید هنگام ایستادن در کنار آیینه، نمای نسبتا" کاملی از خود را ببینید.

ناهنجاری قامتی

تنفس عمیق انجام دهید. هنگام عمل بازدم، بدنتان را راحت بگیرید و هر گونه فشار درونی را از آن خارج کنید. وضعیت مشخصی از ایستادن را که پس از سپری کردن یک روز دشوار به خود می گیرید، در آیینه نمایش دهید. نواحی اصلی بدن را به عنوان سلسله بلوک هایی در نظر بگیرید که روی یکدیگر قرار گرفته اند، یک بلوک را برای سر، یکی را برای تنه، یکی برای لگن و برای هر زانو و پا، یک بلوک دیگر را در نظر بگیرید. از نحوه ی قرار گیری "بلوک ها" روی یکدیگر و ارتباط آن ها با همدیگر آگاهی یابید. سپس راستای قرار گیری" بلوک های" بدنتان را از جلو و پهلو بررسی کنید.

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

زانو های خود را بررسی کنید

(Aزانو ها بطور بسیار مناسب، باید در آرامش کامل قرار داشته و نسبتا صاف باشند. آن ها نباید قفل شده و سفت گرفته شوند. تصویر A

B)آن ها نباید قفل شده و سفت گرفته شده اند یا به عقب متمایل شده باشند.تصویرb

(Cآن ها نباید بیش از حد به جلو خم شده باشند.تصویر C

ناهنجاری قامتی

نکته: اگر زانوهای شما قفل و سفت شده یا به جلو خم شده اند، آن ها را حرکت داده و جابه جا کنید تا بدون اینکه قفل شوند، صاف شده و در وضعیت مناسب قرار گیرند. توجه داشته باشید که آیا این حالت بر کج شدن لگن شما به جلو یا عقب تاثیر می گذارد یا نه؟

کمر، شکم و لگنتان را بررسی کنید

A)کمر شما بطور بسیار مناسب باید انحنای اندکی به جلو داشته باشد؛ شکمتان صاف بوده و حتی در حالتی که عضله های آن آرامش دارند، باید کشیدگی خود را حفظ کند؛ لگن را یک سطل پر از آب فرض کنید که قسمت جلویی و عقبی آن در یک راستا قرار گرفته اند تا آب از آن بیرون نریزد.تصویر A

B)نباید انحنا و قوس کمر شما افزایش یافته و انحنای کمر به جلو زیادتر شود،نباید شکم شما به جلو برآمده شود، نباید باسن به عقب برآمده شود، نباید "سطل" لگنتان تمایل داشته باشد به جلو خم شود و آب به جلو بریزد.تصویر B

(Cنباید انحنا و قوس کمر شما کاهش یافته و انحنای کمر به ظاهر از بین رفته و کمرتان صاف یا حتی گرد شود طوریکه به نظر برسد که به جلو قوس برداشته است، نباید باسن صافی داشته باشید، نباید "سطل" لگنتان تمایل داشته باشد تا به عقب کج شود و آب به عقب بریزد.تصویرC

ناهنجاری قامتی

تنه و قفسه ی سینه ی خود را بررسی کنید

A)قفسه ی سینه ی شما به طور بسیار مناسب باید تا اندازه ای صاف و کشیده بوده و در وضعیتی باشد که احساس آرامش کنید؛ باید احساس کنید بین قسمت بالایی لگن و قسمت پایینی دنده های شما هوا وجود دارد؛ قسمت بالایی کمرتان باید تا اندازه ای صاف بوده (یا اندکی به جلو قوس داشته باشد) تا تنه ی شما در وضعیت صاف قرار گیرد.تصویر A


B)نباید قفسه ی سینه ی شما به داخل فرو رفته، استخوان جناغ به کف زمین متمایل شده و دنده ها به یکدیگر فشرده شده باشند، نباید به نظر برسد قفسه ی سینه عملا" روی لگنتان قرار گرفته و بین آن ها فاصله ای وجود ندارد،نباید به نظر برسد قسمت بالایی بدنتان به طور مشخص به جلو قوس بر داشته و قد شما از آنچه که باید باشد، کوتاه تر به نظر برسدتصویر B


C)نبایدقفسه ی سینه به بالا برآمده شده و حجم آن افزایش یافته باشد،نباید با استفاده کردن از عضله ها، شانه ها را بالا نگه دارید، اگر فکر می کنید یکی از حالت های زیر رخ داده است، به اثر های موقعیت قرار گیری قفسه ی سینه ی خود برای وضعیت و فشار وارد شده بر بلوک های گردن، سر، لگن و کمر توجه کنید. تصویرC 

ناهنجاری قامتی

سر و گردن خود را بررسی کنید

(Aسر شما به طور بسیار مناسب باید در راستای قفسه ی سینه و تا اندازه ای در موقعیت مرکزی آن، در بالای قفسه ی سینه قرار داشته باشد، گردن باید با اندکی انحنا به جلو، در وضعیت صاف و کشیده قرار داشته باشد، عضله های ناحیه ی گلو پشت گردن و بالای شانه ها باید راحت و آزاد به نظر برسند.تصویر A


B)نباید به نظر برسد گردنتان به جلو و پایین آویزان شده و از قسمت پایین به جلو خم شده است؛ نباید هنگام ایستادن یا راه رفتن تمایل داشته باشید به پایین و به زمین نگاه کنید.تصویر B


C)نباید به نظر برسد سر شما تحت فشار قرار گرفته ، به جلو نگاه داشته شده تا جایی که در اثر آن، شانه و گردنتان به جلو برآمده شده باشد؛ نباید عضله های گلو و بالای شانه هایتان سفت به نظر برسند.تصویر C

ناهنجاری قامتی

راستای قرار گیری کلی بدنتان در بین سر، قفسه ی سینه و لگن و فاصله ی بین پاهایتان را بررسی کنید.

(Aلگن، قفسه ی سینه و سر شما به طور بسیار مناسب، باید در راستای عمودی و صاف روی یکدیگر قرار گرفته، در راستای قرار گیری پاها باشند.تصویر A


B)نباید لگن شما به جلو متمایل شده و جلو تر از راستای قرارگیری پاهایتان قرار گرفته و شکمتان برآمده شده باشد.تصویر B


(Cنبایدقفسه ی سینه ی شما به بالا و جلو متمایل شده و جلوتر از راستای قرارگیری پاها و لگنتان قرار گرفته باشد.تصویر C


(Dنباید سر شما به جلو متمایل شده و جلوتر از راستای قفسه ی سینه و لگنتان قرار گرفته شود.تصویر

ناهنجاری قامتینمای روبرو

نحوه ی قرارگیری پاها و حفظ تعادلتان را بررسی کنید.
(A
پاهای شما به طور بسیار مناسب باید به اندازه ای، بین دو اندازه ی "فاصله ی بین شانه ها" و "فاصله ی دو طرف لگن از هم" باز باشند، یعنی: پاهای شما نباید بیشتر از عرض شانه هایتان باز باشدپاهای شما نباید کمتر از عرض لگنتان باز باشد.باید بتوانید خطی صاف را از هر پای خود به زانو و لگن همان طرف رسم کنید.تصویر A

 

B)آیا تمایل دارید پاهایتان را به یکدیگر نزدیک تر کنید؟ (این وضعیت به این دلیل که بدن باید برای حفض تعادل خود بیشتر کار کند، موجب می شود تا فشار وارد بر عضله ها افزایش یابد.) تصویر B


C)آیا پاها و زانوهایتان تمایل دارند به دو طرف متمایل شده و از یکدیگر فاصله بگیرند؟ (این وضعیت مو جب می شود بر رباط های پاها و زانوها فشار وارد شود؛ دراین حالت هیچ خط صافی در راستای پاها، زانوها و لگن وجود ندارد.) تصویر  C

ناهنجاری قامتی

تمایل بدن برای کج شدن به یک سمت را بررسی کنید

متمایل شدن بدن هنگام ایستادن روی یک پا، عادتی طبیعی است که موجب کاهش خستگی و فشار وارد بر عضله های بدن می شود. از تمایل مداوم که برای منتقل کردن وزن روی یک پا وجود دارد، آگاه شوید. هنگام نشستن و قرار دادن یک پا روی پای دیگر، اگر عادت داشته باشید که وزن را فقط به یک سمت منحرف و به یک طرف بدن فشار وارد کنید، موجب می شود تا ساختار و چهارچوب بدن به یک سمت کج شده و تعادل شما از بین برود.

اگر علاقه مند هستید وزنتان را به یک پا منتقل کنید، مطمئن شوید این کار به طور متناوب برای هر دو پای خود انجام می دهید، یعنی اگر برای مدت ۵ دقیقه به سمت چپ منحرف شده و وزنتان را به پای چپ منتقل می کنید، پس از آن باید برای همین مدت زمان، وزنتان را به سمت راست منتقل کنید. در ضمن از منتقل کردن وزن به صورت عادتی، به یک پا و کج شدن هنگام ایستادن آگاه شوید. به عنوان مثال، هنگامی که وزنتان را روی پای چپ منتقل کردید و پای راست را جلو آورده اید، اگر به پایین نگاه کنید باید بتوانید ببینید که سمت چپ بدن روی پای چپ در وضعیت متعادل قرار گرفته است. اگر متوجه شدید قسمت چپ لگن به خارج پای چپ منتقل شده و قسمت راست لگن به پایین کج شده است، بیش از اندازه به یک سمت منحرف شده اید.

در تصویر زیر کج شدن فرد به صورت متعادل و صحیح، نمایش داده شده است.

ناهنجاری قامتی

در تصویر زیر کج شدن بدن به صورت نامتعادل و غلط، نمایش داده شده است.

ناهنجاری قامتی

تهیه و تدوین : elmevarzesh.com

به اشتراک بگذارید :
loading...
loading...

مطالب مشابه

۴۶ نظر

 1. رعنا گفت:

  salam mikhastam bedoonam harakati hast ke beshe ba oon faseley lagano ziad kard akhe man yek khanoomam va mesle aghaun laganam koochike va beynesh fasele nest va inke chetori mitoonam basanamo bozorgesh konam mamnun misham be emailam pasokh bedin

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام
   چنین چیزی امکان پذیر نیست.شما فقط میتوانید جهت افزایش انعطاف از حرکات کششی استفاده کنید

 2. zarzar گفت:

  با تشکر از مطالب خوبتون – این مطلب و در وبلاگ مدرسه قرار دادم تا بقیه همکارا هم استفاده کنند

 3. فاطمه گفت:

  سلام
  من هنگامی که از بغل می ایستم در پشت سرم در ناحیه گردنم چایی که به پشت متصل میشود برامدگی زیادی وچود داردالبته این موضوع درباره خواهرم هم صدق میکنه راهی هست برای کاهش این برامدگی؟

 4. فاطمه گفت:

  منظور بنده ناحیه گردن دقیقا جایی که به پشت متصل میشود یعنی ناحیه ایی بالاتر از جایی که کیقوز ایجاد میشود

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   شما ببینید عارضه سر به جلو ندارید؟ در همین مطلب بر اساس راهنما، وضعیت سر و گردن خود را بررسی کنید،

   لطفا” از این به بعد هم فقط با یک ایمیل و یک اسم کامنت بذارید

 5. سلام ممنون از سایت خوبتون. من کنار اینه که می ایستم در قسمت کمر لگن شکم مشکل گزینه B را دارم یعنی گودی کمرم زیاد هست . و در قسمت تنه و قفسه سینه ایراد C را دارم و یک نکته اینکه در قسمت بالایی کمرم قوس ان زیاد است اما کیفوز نیست چون اینطور که من فهمیدم در عارضه کیفوز قسمت بالایی کمر که متصل به گردن است قوس بیش از اندازه دارد در صورتی که در من قسمت وسط ناحیه بلایی کمرم قوس زیاد دارد . ممنوع میشم اگه راهنماییم کنید خدا قوت .

 6. سلام و عرض خسته نباشید به شما و تمامی دستندرکاران این وبسایت و ممنون از پاسخگویی سریعتون . تمامی مطالب از بخش “بررسی ناهنجاری قامتی و اصلاح ان” می باشد خداقوت.

 7. مصطفی گفت:

  با سلام.
  من به دلیل دیسک کمر و درد و فشار اون به مدت یک مدت طولانی مجبور بودم وزن بدنم رو روی پای راستم بندازم و این باعث شده که لگن و کمرم کج بشه. مثل عکس اخر.من فردا نوبت عمل برای دیسک دارم و قراره که دو تا از دیسکام عمل بشه خواستم بدونم چه مدت بعد از عمل و به چه شیوه ای میتونم کجی بدنم رو اصلاح کنم؟. ممنون

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام

   بازگشت به حالت اولیه و شروع تمرینات چه برای فیزیوتراپی و چه ورزش روزانه بعد از جراحی دیسک به میزان گستردگی جراحی و آمادگی بدن شما برای پذیرش این عمل و توانایی برای بازگشت به شرایط قبل از عمل بستگی داره. معمولاً سه الی چهار ماه بعد از عمل جراحی تمرینات با دستور و زیر نظر پزشک شروع میشود. این در حالی است که تمریناتی مثل پیاده روی و شنا چند روز بعد از عمل جراحی شروع میشن. حتما قبل از شروع تمرین با پزشک خودتون مشورت کنید.

 8. پیمان گفت:

  سلام با تشکر از شما خیلی خوب بود منم برای وبم استفاده کردم /

 9. قاسمی گفت:

  کلا مطالبتون عالی است ،،،
  مخصوصا معرفی حرکات اصلاحی
  ممنونم

 10. رويا تمىن گفت:

  سلام.
  موضوع ّپایانامه من ىر مورد حمل کیف سنگین بر ساختار قامتی دختران هست.
  اگر مطالبی در این مورد داشته و برایم ارسال کنید ممنون میشم.

 11. باران گفت:

  سلام.من در دوران مدرسه بدلیل اشتباه قراردادن کوله دچار افتادگی شانه راست شدم و همچنین کودی کمر و قوزی کمر هم دارم(مهره های بین کتفهام تا ابتدای مهره های گردنم کمی بیشتر از حد نرمال انحنا پیدا کرده)که قوزی کمر ارثی هم هست.آیا ورزشهایی هست که هرسه ناهنجاری من را از بین ببرد چون اکثر ورزش ها برای درمان یک ناهنجاری است.آیا استفاده از قوزبند موثر است؟برای اینکه متوجه بشیم ستون فقرات در حالت نرمال قرار داره چه تستی وجود داره؟متشکرم

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام دوست گرامی، در ابتدا لازم به ذکر است چنانچه از  سن بلوغ گذشته اید، حرکات اصلاحی کمکی در رفع ناهنجاری نخواهند داشت و فقط موجب جلوگیری از رشد آن می شود. برای هر ناهنجاری هم حرکات مختص به آن است و مجموعه حرکاتی که برای  هر ۳ ناهنجاری باشد وجود ندارد. توصیه می کنم ابتدا به پزشک ارتوپد مراجعه کنید تا وضعیت را بررسی کند، سپس به متخصص حرکات اصلاحی مراجعه کنید. قوز بند نیز  فقط برای جلوگیری از رشد ناهنجاری و کمک به رعایت وضعیت صحیح مفید است

 12. باران گفت:

  سلام .شما میتونید متخصص ارتوپد و حرکات اصلاحی در مازندران معرفی کنید

 13. n. گفت:

  سلام آیا میشه کسی تیلت قدامی لگن داشته باشه ولی گودی کمر نداشته باشه؟!

 14. azadeh گفت:

  سلام و خسته نباشید مطالب خیلی خوب و آموزنده بود
  من ۳۲ سالمه و چند سالی هست که یه مقدار در قسمت زیر زانو ی پاهام حالت پرانتزی وجود داره که در پای راستم این حالت شدیدتره وقتی روبروی آینه میایستم و به کل قامتم نگاه میکنم کل اسکلت بدنم یه مقدار به سمت راست متمایله یعنی کامل عمود بر زمین نیست و احساس میکنم این حالت مایل بودن از لگن شروع میشه تا مچ پام و فشار کمی رو روی زانوی راستم احساس میکنم و البته در موقع راه رفتن هم احساس میکنم . این مشکل در حالتهای بالا نبود ممنون میشم راهنمایی کنید با تشکر فراوان

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام

   احتمال این هست که این عدم توازی و تعادل در بدن شما ناشی از ضعف و عدم هماهنگی عضلات مخالف و موافق یک اندام و یا عدم توازن عضلات در دو اندام باشه. شما به موارد متعددی اشاره کردید و بررسی این موارد و تشخیص دقیق مشکل و ارائه پیشنهادات لازم نیازمند معاینات دقیق پزشکی و تجویز پزشک است. پای پرانتزی شما اگر برگشت پذیر باشه تا حدودی تمرینات ورزشی می تونه کمک کنه البته باز هم تشخیص این نکته بر عهده پزشک هست. پیشنهاد می کنم به پزشک متخصص مشاوره مراجعه کنید.

 15. مجید گفت:

  با عرض سلام خدمت شما . من ۲۵ سالمه و سالهاست دچار این مشکل هستم و هیچ راهی واسه حل کردن این مشکل پیدا نکردم . من لاغر اندام هستم و در تمام حرکات بدنیم دچار قوز هستم . وقتی میخوام راه برم یا بدوم کمرم قوز داره و سنگینی پاهایم رو حس نمیکنم و به کمرم به فشار میاد . همیشه موقع راه رفتن ، نشستن ، خوابیدن ، سر سفره غذا خوردن قوز دارم . نیازی به دکتر رفتن هست ؟ همیشه به خاطر این مشکلم همه از جمله دوستان و ….. منو مسخره میکنن این موضوع خیلی خیلی واسم ناراحت کنندس . ممتون میشم منو راهنمایی کنید . مرسی .

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام، ببینید برای هر مشکلی درمانی هم هست، ساده ترین آن این است که وضعیت صحیح بدن را رعایت کنید، اگر توانستید در حالت صحیح قرار بگیرید و قوز نداشته باشید، درمان می شود اگر هم نه، باید به پزشک ارتوپد مراجعه کنید

 16. مینو گفت:

  با سلام و عرض خسته نباشید. مطالب سایت بسیار جالب، مفید و علمی است. از تمام دست اندر کاران تشکر میکنم.

 17. الهام‌سادات گفت:

  سلام.
  و
  با تشکر فراوان از مطالب تون و پیگیری خوبتون در ارتباط با کامنت ها.
  واقعا دست تون درد نکنه که کامنت ها رو جواب می دهید و راهنمایی می فرمایید.
  من بیست و‌چهار سالمه و دقیقا از زمانی که برای کنکور ارشد شروع به خوندن کردم و‌خونه نشین شدم وکمترین حرکات رو‌در طول شبانه روز انجام میدادم اندامم شروع به بد شدن کرد.
  هم چاق شدم.بخصوص در ناحیه شکم وباسن .و هم گودی کمرم شدت گرفت و به دنبال آن کمی قوز ایجاد شد.
  در حال حاضر جرات پوشیدن مانتوهای دل خواهم رو‌ندارم.چون پشتم خیلی بده توی مانتو.باسنم حالت بیرون داره.

  و این خیلی آزارام میده.
  بارها تصمیم گرفتم که شروع کنم به ورزش ولی همش به خودم می گم فایده نداره و درست نمیشه.
  ممنون میشم کمک کنید.

 18. دریا گفت:

  سلام من ب خاطر جا به جا شدن مهرهای کمرم دکتر رفتم گفتن قوز پشت داری و مادر زادی هس .ایا با ورزش درمان میشه؟راه حلی هس ک مهرهاب کمرم روی هم نلغزن؟؟؟؟؟؟

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام، تنها در صورتی درمان می شود که به سن بلوغ نرسیده باشید، راه حل دیگر عمل جراحی است

 19. آنيسا گفت:

  سلام
  من زانوهام حالت ضربدری خیلی خفیفی داره.
  ینی میتونم پاهامو جفت کنم و تیغه داخلی پاهام کامل بهم می چسبه ولی در این حالت زانوهام بهم فشار میارن. جلوی اینه که نگاه میکنم، حالت ایکس خفیفی هم داره.
  من ۲۵ سالمه. میخام ببینم با ورزش حل میشه؟ چه ورزش هایی؟ چقدر طول می کشه؟
  نحوه صحیح نشستن و صحیح خابیدن که باعث بهبود این وضعیت بشه چیه؟
  و اینکه بعد از اصلاح روی قدم تاثبر میذاره؟ چند سانت؟
  ممنون میشم به سوالاتم پاسخ بدید
  با تشکر از زحماتتون

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام

   با توجه به سن شما باید پزشک متخصص تشخیص دهد که آیا عارضه شما اصلاح پذیر است یا خیر. با انجام تمرینات اصلاحی و پرورش عضلات موجود در ناحیه زانو می توانید این عارضه را خفیف تر کرده. استفاده از کفش های پاشنه بلند و بد راه رفتن عارضه را بد تر میکند. احتمال اینکه این عارضه خفیف بر روی قدم زدن و نحوه راه رفتن تاثیر منفی بگذارد خیلی کم است. این تاثیر در عارضه های شدید دیده شده اما در عارضه های خفیف خیر.

 20. یاسمن گفت:

  با سلام متن وبلاگتون عالی بود واقعا به من کمک کرد و تونستم بعد مدت طولانی گزارش کامل و دقیقی را در اختیار همشاگردی هایم و معلمم قرار دهم

 21. مه تا گفت:

  سلام، من ۱۶ سالمه و کف پام صافه و گودی کمر دارم آیا میتونم این ناهنجاری ها رو به طور کامل رفع کنم؟
  راستی وزنم هم زیاده

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام، بستگی به ناهنجاری دارد و اینکه چه زمانی دچار شده باشید، اگر مادرزادی باشد که فقط می توانید از آسیب های آن و رشد ناهنجاری به حرکات اصلاحی جلوگیری کنید، اگر طی دو سه سال اخیر بوده باشد هم امکان درمان تا حد زیادی مقدور است

 22. ستاره گفت:

  سلام .خوشحالم که سایتتون روپیداکردم بخاطرظاهرپاهام‌ناراحت بودم .رفتم دکتروعکس گرفتم گفت سه وخورده ای انحراف داره پاهام وبایدعمل کنم .۳۶سال دارم وگفتن فقط عمل نمیدونم پیش دکترجراح استخوان برم یامتخصص ارتوپدواین عمل رواگرلازم قطعیه کدوم توحوزه تخصصشونه واصلاباورزش خوب نمیشه .راستش میترسم

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام. پیشنهاد عمل رو نمیدیم. سخته و عوارض بعدی رو هم داره. با توجه به سن تون احتمال زیاد این عارضه ثابت شده و با تمرینات اصلاحی بهتر نمیشه. دکتر راست گفته تنها راه عمل جراحیه اما بعضی اوقات همین وضع بهتر از عوارض بعد عمل.

 23. nasim گفت:

  با سلام من دارای کیفوز می باشم به دکتر هم مراجعه نموده ام اما از ضعف عضولانی رنج می برم لطفا راهنمایی ام کنید با تشکر

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام، سوال شما پاسخ طولانی داره و در کامنت مجال اون نیست، سعی کنید به مربی مجرب مراجعه کنید و ازش بخواید بر اساس شرایطی که دارید تمریناتی رو برای بهبود وضعیت عضلات براتون در نظر بگیره

 24. سینا احمدی گفت:

  سلام خسته نباشید . یه سوال داشتم اونم اینه که من پاهام پرانتزین میخواستم بدونم من که الان تقریبا نزدیک به ۱۸ سال هستم میتونم با تمرین اون مشکلو حل کنم؟

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام بستگی داره به اینکه در چه سنی این مشکل پیش اومده باشه و چقدر فاصله باشه، در هر صورت شانس برای بهبودی با حرکات اصلاحی و رعایت وضعیت های مانند درست نشستن و راه رفتن می تونه  بهتون کمک کنه

 25. پریسا گفت:

  سلام
  مشکل پای پرانتزی در نوجوانی برایم پیش امده است اما اگاهی نداشتم و پیگیری نکردم.الان بیست و سه سال دارم.آیا به غیر از عمل جراحی راه دیگری برای بهبود کامل(نه پیشگیری از بدتر شدن) وجود دارد؟

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام، بشخصه نمی تونم جواب قطعی بدم، ابن مورد رو پزشک بهتر می تونه بهتون بگه، اما تا جایی که مطلع باشم منابع گفته اند که اگر قبل از بلوغ مبتلا شده باشید امکان درمان پس از آن سخت هست یا نشدنی مگر با عمل. درمان ناهنجاری به صورت طبیعی ۳ راه بیشتر ندارد، اول انجام حرکات اصلاحی، رعیات پوزیشن های مختلف بدن در راه رفتن و … و سوم فیزیوتراپی

 26. محمدی گفت:

  سلام آقای دکتر.من ی پسر نه ساله دارم ک ب تشخیص یکی از پزشکای ساختار قامتی هم گودی کمر داره هم صافی کف پا داره هم زانو هاش مقدار خیلی کمی به حالت ایکس هست ولی هیچ دردی نداره
  پسر من ورزش مکنه دوچرخه داره شیطنت هم میکنه مدام هم تحرکهای خودش رو انجام میده فقط موقع دستشویی نمیتونه خوب بشینه از ناحیه زانو احساس درد و ناراحتی میکنه
  میخواستم نظرتون رو بدونم.
  سپاس از وقتی که میزارین.

نظرتان را برای ما بنویسید. اگر هم در خصوص موضوعی سوال دارید، چنانچه اطلاعات کافی در مورد آن داشته باشیم پاسخ خواهیم داد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *