آناتومی عضلات ساق پا

عضلات ساق پا را می توان به عضلات خلفی ، عضلات قدامی و عضلات بخش جانبی ساق پا تقسیم نمود.این عضلات نیز همانند عضلات ساعد به دلیل قرار گیری در بخش فوقانی ساق  پا و داشتن تاندون های بلند ، به این ناحیه از بدن یک  حالت مخروطی شکل می دهند.

Calf-Muscles

  • عضلات خلفی ساق پا شامل عضلات: دو قلو ، نعلی، کف پایی، رکبی ، خم کننده طویل انگشتان پا ، ساقی خلفی و خم کننده طویل شست پا می باشند.
  • عضلات قدامی ساق پا شامل عضلات : ساقی قدامی ، باز کننده طویل انگشتان پا ،نازک نی یی طرفی و بازکننده طویل شست پا می باشند.
  • عضلات جانبی ساق پا نیز شامل : دو عضله نازک نی  طویل و نازک نی کوتاه است.

 

Gastrocnemius.عضله دوقلو

عضله دوقلو یکی از عضلات حجیم ساق پا می باشد.این عضله سطحی ترین عضله خلفی ساق پا و از سطح خلفی انتهای تحتانی استخوان ران شروع شده و به طرف پایین کشیده می شود.عضله با یک تاندون بسیار قوی به نام آشیل که قوی ترین تاندون بدن است و از بالا به پایین نازک تر می گردد ، به سطح خلفی استخوان پاشنه متصل می شود.چسبندگی عضله روی کندیل داخلی استخوان ران در انتهای فوقانی عضله بیشتر و بزرگتر از محل چسبندگی عضله روی کندیل خارجی است.گاه عضله یک محل چسبندگی نیز روی مثلث رکبی استخوان ران دارد.

 

 

 

Soleusعضله نعلی

عضله نعلی نیز یکی دیگر از عضلات  حجیم ساق پا است.این عضله در بخش قدامی عضلۀ دوقلو واقع شده  و از بخش خلفی سر و یک چهارم فوقانی تنه نازک نی و همچنین سطح خلفی فوقانی و لبه میانی درشت نی در بخش میانی ، شروع شده و به وسیله تاندون آشیل به سطح خلفی استخوان پاشنه متصل می شود.در حقیقت تاندون آشیل که ضخیم ترین و قوی ترین تاندون بدن است از بهم پیوستن تاندون های تحتانی دو عضله دوقلو و نعلی به وجود آمده است و حدود ۱۵ سانتیمتر طول دارد.

 

 

 

 

Plantarisعضله کف پایی

عضله کف پایی عضله ای کوچک و کم حجم است که از انتهای تحتانی خط انشعاب خارجی استخوان ران شروع شده و به وسیله یک تاندون بسیار بلند که از میان عضلات دوقلو و نعلی می گذرد به انتهای تحتانی تاندون تحتانی آشیل مربوط می شود.شکم عضله حدود ۱۰-۷ سانتیمتر طول دارد.

 

 

 

 

papliteusعضله رکبی

عضله ای کوتاه و حجیم است که در بخش خلفی زانو وجود دارد.ابن عضله از بخش خارجی کندیل خارجی استخوان ران شروع شده و به طور مورب به سطح خلفی استخوان درشت نی در انتهای فوقانی چسبندگی پیدا می کند.

 

 

 

Flexor-Digitorum-Longusعضله خم  کننده طویل انگشتان پا

این عضله از سطح خلفی استخوان درشت نی شروع شده و با یک تاندون طویل که از پشت قوزک پا می گذرد و در میانه کف پا به چهار قسمت تقسیم می شود و به چهار انگشت جانبی پا چسبندگی پیدا می کند.چسبندگی این چهار تاندون به بند سوم انگشتان در سطح کفی است.این عضله داخلی ترین عضله بخش عمقی عضلات این ناحیه می باشد.

 

 

 

 

Tibialis-Posterior عضله ساقی خلفی

عضله ساقی خلفی از سطح خلفی درشت نی در قسمت فوقانی و غشاء بین استخوانی و سطح داخلی استخوان نازک نی در قسمت فوقانی شروع می شود.تاندون عضله از سطح خلفی قوزک داخلی می گذرد و در سطح داخلی استخوان ناوی ( برجستگی استخوان  ناوی ) سطح کفی میخی (۱) میخی (۲) ، میخی (۳)، لبه مسند قاپی در پاشنه و سطح کفی قاعده استخوان های دوم تا چهارم کف پایی و سطح کفی استخوان تاسی چسبندگی پیدا می کند.

 

 

 

 

Flexor-Hallucis-Longus عضله خم  کننده طویل شست پا

این عضله خارجی ترین عضله عمقی این ناحیه از بدن است.عضله خم کننده طویل شست پا از بخش خلفی نازک نی و غشاء بین استخوانی ( پرده پیوندی بین دو استخوان درشت نی و نازک نی )شروع می  شود.عضله به وسیله یک  تاندون بسیار بلند ، که از سطح داخلی پا و پشت قوزک داخلی گذشته و به کف پا می  رسد، به سطح کفی بند دوم انگشت شست پا متصل می شود  و بدین وسیله نیروی انقباضی این عضله به شست انتقال پیدا می کند.

 

 

 

عضلات ناحیه قدامی ساق پا

 

Tibialis-Anteriorعضله ساقی قدامی

این عضله قوی ترین عضله بخش قدامی ساق پا می باشد.عضله از کندیل خارجی درشت نی و دو سوم بخش فوقانی سطح خارجی درشت نی و بخش فوقانی سطح قدامی غشاء بین استخوانی شروع می شود.تاندون عضله در یک دوم تحتانی ساق پا شروع می شود و بعد از گذشتن از روی پا به سطح داخلی اولین استخوان میخی و سطح داخلی قاعده اولین استخوان کف پایی چسبندگی پیدا می کند.

 

 

 

 

Extensor-Digitorum-Longusعضله بازکننده طویل انگشتان پا

عضله  بازکننده طویل انگشتان پا از کندیل جانبی درشت نی (بخش قدامی کندیل ) و بخش قدامی سر و سه چهارم بخش قدامی نازک نی شروع می شود.و به وسیله یک تاندون طویل که در پشت پا به چهار قسمت تقسیم می شود و هر یک به یکی از چهار انگشت جانبی پا می روند، به انگشتان ارتباط پیدا می کند.محل چسبندگی تاندون های روی سطح پشتی بند دوم و سوم چهار انگشت جانبی می باشد.

 

 

 

 

Peroneus-Tertiusعضله نازک نی طرفی

این عضه بخشی از عضله بازکننده طویل انگشتان پا می باشد.در حقیقت قسمت کوچکی در بخش خارجی انتهای تحتانی عضله است و با یک تاندون پنجمی که از بخش خارجی تاندون اصلی جدا می شود و به روی سطح پشتی -  میانی قاعده استخوان پنجم کف پا ارتباط برقرار می کند.

 

 

 

 

 

Extensor-Hallucis-Longusعضله بازکننده طویل شسست پا

عضله بازکننده طویل شست پا از روی نیمه میانی سطح داخلی تنه نازک نی و غشاء بین استخوانی مجاور آن شروع شده و به وسیله یک تاندون طویل که از پشت پا می گذرد به قاعده بند دوم شست پا در سطح پشتی چسبندگی پیدا می کند.اغلب به وسیله یک تاندون نیز به قاعده سطح پشتی اولین بند شست نیز مربوط می شود.

 

 

 

 

عضلات ناحیه جانبی ساق پا

 

Peroneus-Longusعضله نازک نی طویل

این عضله بسیار طویل است و از سر و دو سوم  فوقانی سطح خارجی نازک نی شروع می شود.عضله نازک نی یی ممکن است روی کندیل خارجی درشت نی نیز چسبندگی داشته باشد.عضله با یک تاندون بسیار بلند که از قسمت خلفی قوزک خارجی پا می گذرد و سپس به کف پا کشیده می شده و بعد از گذشتن از عرض کف پا ( به طور مورب ) به قاعده سطح جانبی اولین استخوان کف پایی و اولین استخوان میخی چسبندگی پیدا می کند.این عضله همچنین ممکن است روی قاعده انگشت دوم کف پا نیز چسبندگی داشته باشد.

 

 

 

Peroneus-Brevisعضله نازک نی کوتاه

این عضله از دو سوم تحتانی سطح جانبی استخوان نازک نی در محل قدامی تر نسبت به محل چسبندگی عضله نازک نی یی بلند شروع شده و با یک تاندون نسبتا" طویل به سطح خارجی برجستگی قاعده استخوان پنجم کف پا چسبندگی پیدا می کند. لازم به ذکر است که تاندون عضله از بخش خلفی قوزک خارجی پا می گذرد.

 

 

 

 

منبع: اختصاصی – elmevarzesh.com

آناتومی انسان، تألیف اصغر رواسی

منبع تصاویر:

rad.washington.edu

emsjunkie.com

نوشته‌ی: کیوان فیروزه ئی - ۲۱ خرداد ۹۲
ارسال نظر
لطفا" نظر را در ارتباط با اين مطلب ارسال نماييد.سوالات خود را در انجمن مشاوره سايت مطرح کنيد

با فید از مطالب علم ورزش بهره مند شوید.
فید "علم ورزش"
به جمع 1900 مشترک خبرنامه علم ورزش بپیوندید
علم ورزش را در فیسبوک دنبال کنید
علم ورزش را در توییتر دنبال کنید
علم ورزش را در گوگل‌پلاس دنبال کنید

تبليغات