دسته: آناتومی انسان

۰

گلبول های قرمز خون

خون مایعی لزج است که بخشی از آن را مایعی به نام پلاسما و بخش دیگر را عناصر جامد معلق در پلاسما تشکیل می‌دهد. بخش جامد خون شامل اریتروسیت ها (گلبول های قرمز خون)...

۰

دستگاه لنفاوی

دستگاه لنفاوی یک راه فرعی برای جریان مایع از فضاهای میان بافتی به سوی خون می‌باشد. مهمترین نکته این است که دستگاه لنفاوی می‌تواند پروتئین ها و ذرات بزرگ را از فضاهای بافتی دور...

۰

سیاهرگ ها یا ورید

 گروهی از رگ ها هستند که از بهم پیوستن مویرگ ها پدید می‌آیند این رگ ها خون را از ارگان ها جمع کرده و آن را برای تصفیه دوباره به قلب باز می‌گردانند.  دستگاه...

۲

آناتومی قلب

قلب تلمبه ای (عضوی) عضلانی و تو خالی است که در فضای مدیاستن ( فضای وسط قفسه سینه،  بین دو ریه ) قرار دارد . به طوری که قاعده قلب به طرف بالا سمت...

آناتومی مویرگ ۰

آناتومی مویرگ

مویرگ ها (Capillaries) ، کوچک ترین رگ های خونی هستند که شامل شبکیه پیچیده‌ای از لوله‌های نازک هستند و به طور گسترده تبادلات بین بافت ها و خون از طریق دیواره آن ها انجام...

۵

آناتومی عضلات ساعد

عضلات ساعد در ساعد عضلات زیادی وجود دارند.با توجه به تعداد عضلات این ناحیه بهتر است تقسیم بندی خاصی را برای این عضلات در نظر گرفت.این عضلات را می  توان به دو گروه قدامی...

۷

آناتومی عضلات بازو

عضلات بازو جز عضلات اندام فوقانی می باشند.عضلات بازو آن دسته از عضلات هستند که استخوان بازو را احاطه کرده اند.این عضلات به دو گروه مشخص تقسیم می شوند.گروه اول عضلاتی هستند که باعث...

۳

آناتومی عضلات شانه

عضلات شانه را می توان به دو گروه خلفی و قدامی تقسیم نمود:عضلات خلفی شامل: عضله دلتوئید، عضله فوق خاری،عضله تحت خاری ، عضله گرد کوچک و عضله گرد بزرگ هستند.عضلات قدامی شانه نیز...

۲

آناتومی عضلات شکم

عضلات شکم فضای بین قفسه سینه و لگن خاصره را می پوشانند.در حقیقت عضلات دیواره های خلفی،جانبی و قدامی شکم را به وجود می آورند.عضلات دیواره های جانبی و قدامی را می توان با...

۴

آناتومی عضلات سینه

عضلات سینه عبارتند از: سینه ای بزرگ،سینه ای کوچک، تحت ترقوه ای، دندانه ای بزرگ و عضلات بین دندانه ای عضله سینه ای بزرگ در ناحیه سینه قرار دارد، بزرگترین عضله این ناحیه می...