دسته: رشد و تکامل حرکتی

gallahue-clock- ۳

مدل ساعت شنی گالاهو

مدل ساعت شنی گالاهو در خصوص رشد حرکتی در طول عمر یکی از مدل های جدید رشد حرکتی انسان که بر پایه دیدگاه بوم شناختی و با تاکید بر سه عامل ویژگی های فردی...

Stages-Of-Fetal-Development- ۰

رشد و نمو دستگاه‌های حرکتی

استخوان‌بندی در اوایل زندگی رویانی دستگاه استخوانی به صورت «مدل غضروفی» است. در جنین دو ماهه مراکز استخوان‌سازی در بخش میانی استخوان‌های بلند مانند بازو و ران تشکیل می‌شود. پس از تولد رشد و...

stages_of_fetal_growth ۰

رشد و تکامل جسمانی

فرایند رشد و تکامل جسمانی از لحظه تشکیل نطفه آغاز می‌شود. رشد اولیه تحت کنترل ژن‌ها اتفاق می‌افتد. ژن‌ها هم جنبه‌های هنجار رشد و هم جنبه‌های ناهنجار آن را تعیین می‌کنند.عوامل محیطی به طور...

understanding-motor-development ۰

آشنایی با رشد و تکامل حرکتی

هر جا زندگی وجود دارد،حرکت نیز وجود دارد.زندگی‏ بدون حرکت قابل تصور نیست.حرکت در حیات انسان پیش‏ از تولد،آغاز و تا پایان حیات ادامه می‏ یابد.حرکت به شکل‏ بازتابی آغاز و به وسیله اعصاب...