دسته: تربیت بدنی

۱

حرکات مفصل ران

مفصل ران یکی از مفاصل کروی بدن است، بدین شکل که سر گرد و کروی شکل استخوانی ران در داخل حفره گود و حلقه ای استخوان لگن خاصره به طور عمقی قرار می گیرد.حفره...

۷

انواع مفصل

تعریف مفصل: محل ارتباط دو یا چند استخوان را در بدن مفصل می گویند. انواع مفصل: بر حسب عملکرد و نوع حرکت به سه دسته تقسیم می شوند. ۱-مفاصل غیر متحرک ۲-مفاصل نیمه متحرک...

۰

حرکات پرتابی

حرکات پرتابی که حرکت در صفحه نیز نامیده می‌شوند، ترکیبی از حرکات افقی و عمودی می‌باشند. به عبارت دیگر حرکات پرتابی را که در آن جسم در سطح مایل حرکت می‌کند، می‌توان به دو...

۰

حرکات عمودی یا قائم

در حرکات عمودی یا قائم ، جسم یا ورزشکار بصورت عمود بر سطح زمین به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند. مانند پرش عمودی. قوانینی که برای حرکات افقی به کار می‌روند، برای حرکات...

۰

کمیت های برداری و نرده‌ای

کمیت های برداری، کمیت هایی هستند که علاوه بر اندازه و مقدار، جهت و راستا نیز دارند. به عبارت دیگر، یک بردار دارای ویژگی های اندازه یا مقدار، جهت و نقطه مبداء و مقصد...