گزیده ای از اهداف ورزش مدارس

هدف تربیت بدنی:

هدف اصلی تربیت بدنی ( که با هدف کلی آموزش و پرورش یکسان است ) تربیت همه جانبه کودکان و نوجوانان به عنوان افراد مفید و مسئولیت پذیر جامعه است . بنا براین برنامه آموزشی باید به قدری اساسی و فراگیر باشد که جوانان بتوانند معلومات و تجربه های لازم را برای رسیدن به اهداف مقدس آموزش و پرورش کسب کنند .بنابراین برنامه های تربیت بدنی باید از نظر پرورش صحیح کودکان و جوانان دارای ویژگیهای زیر باشد :

۱-فرد را از نظر آمادگی بدنی به سطح مطلوب برساند ، یعنی بتواند آمادگی و کارایی بدن را تضمین کند.

۲-فرد بتواند به کمک آن در کاربرد بدن خود تسلط کامل داشته باشد و مهارتهای لازم را کسب کند.

۳-صفات ومحاسن اخلاقی و اجتماعی را ایجاد کند.

تلگرام

۴-مهارت های ایمنی و عادت های سالم را ایجاد کند.

۵- برای ایام فراغت ، برنامه سالم مفید داشته باشد.

۶- باعث اعتماد به نفس شود.

۷-از برنامه های آموزش و ورزشی ، نتایج انسانی و تربیتی بدست آورند.

اهداف عمده تربیت بدنی :

۱- هدف های توسعه و رشد اندامی : منظور از آن ایجاد قدرت جسمانی از راه رشد و توسعه دستگاه های مختلف بدن است یا به عبارت دیگر توجه به این هدف معطوف به نیرومندی و آمادگی جسمانی می باشد

۲- هدف توسعه و رشد عصبی ، عضلانی ( حیطه روان – حرکتی ) : منظور از آن دور ریختن حرکات اضافی و بیهوده در اجرای مهارتهای بدنی و انجام آن حرکات با تبحر و استادی و زیبایی و ظرافت و با صرف حداقل انرژی ممکن در مرحله اجرا ء

۳- هدف توسعه و رشد تفسیری (حیطه شناختی ) : توسعه و رشد تفسیری در بر گیرنده معلومات ، قضاوتها ، درک و تشخیص و ارزشهایی است که با اجرای فعالیتهای جسمانی همراهند و منظور از آن گرد آوری معلومات ضروری برای پر بار تر کردن زندگی ، توانایی اندیشه و تفسیر و تحلیل شرایط و اوضاعی است که فرد در زندگی روزمره خود دائما با آن مواجه می شود . همچنین معلومات بهداشتی ، پیشگیری از بیماریها ، قوانین و مقررات رشته های ورزشی ، روابط انسانی و غیره نیز در این حیطه قرار می گیرند .

۴- هذف توسعه و رشد فردی ، اجتماعی ( حیطه عاطفی ) : منظور سازگاری فرد با خود و با دیگران و نیز توسعه در رشد معیارهای رفتاری لازم برای یک شهروند خوب می باشد . تعالی این جنبه یکی از خدمات عمده تربیت بدنی به جوامع بشری است .

در این قسنت به طور خلاصه به اهداف تربیت بدنی در دوره های مختلف تحصیلی و هر یک از حیطه های مذکور اشاره می گردد :

اهداف ورزش مدارس در دوره ابتدایی

حیطه شناختی :

۱-آشنایی با وضعیت های صحیح بدنی درراه رفتن ،ایستادن،نشستن،حمل اشیاء

۲-آشنایی با برخی رشته ورزشی رایج آموزشگا هی

۳- آشنایی با برخی عوامل ایجاد کننده صدمات ورزشی و نحو ه ی پیشگیری از آن ها

۴- آشنایی با آمادگی جسمانی وحرکتی و برخی از آزمون های آن

۵- آگاهی از اصول اساسی  بهداشت ورزشی

۶- شناخت قا بلیت ها و محدودیت های حرکتی

۷-آشنایی با اصول مبانی تربیت بدنی در حد دبستان

حیطه روان – حرکتی:

۱-توانایی انجام مهارت های بنیادی (حر کات انتقا لی-حر کت غیر انتقالی –حرکات مهارتی)به شکل صحیح

۲-کسب تواناهای ادراکی –حر کتی در پاسخ به  محرک های مختلف و متنوع

۳-مهارت در برخی شیرین کاری ها و حرکات ریتمیک(حرکات تعادلی ،تقلیدی،تشبیهی،ابداعی مربوط به رشته های ورزشی)

۴-مهارت در انجام تمرینات آمادگی جسمانی و تندرستی

۵- توانایی اجرای مهارتهای اولیه رشته های ورزشی رایج آموزشگاهی به ویژه ورزش های پایه

۶-مهارت در اجرای برخی بازی های دبستانی و پرورشی

۷- مهارت در شناخت مفاهیم از طریق حرکت

حیطه عاطفی:

۱-علاقمندی به رعایت نظم و انضباط و احترام به حقوق دیگران

۲-تمایل به رعایت نظافت و عادات بهداشتی

۳- پرورش روحیه تعاون ،همکاری  و مسئولیت پذیری از طریق فعالیت های ورزشی

۴- علاقمندی به رعایت اصول اسلامی و اخلاقی در سا عات درس تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی

۵-علاقه به کسب آمادگی جسمانی و تندرستی

۶- تمایل به بهره  مندی از سلامتی و تندرستی

۷- تمایل به شرکت در بازی ها و فعالیت های گروهی

۸-علاقه به کسب توسعه مهارت های ورزشی برای لذت بردن از فعالیت ها و غنی سازی اوقات فراغت

اهداف ورزش مدارس در دوره راهنمایی

حیطه شناختی:

۱-آگاهی از نقش تربیت بدنی در دستیبابی فرد به کما لا ت اخلاقی و انسانی

۲- آگاهی از اهمیت آمادگی جسمانی و ارتباط آن با سلامتی

۳- آگاهی از دانش و فنو ن  مر بوط به بر خی مهارت های ورزشی

۴- آگاهی از قوانین و مقررات حا کم بر رشته های ورزشی

۵- آگاهی از برخی اصو ل حرکتی و بیو مکانیکی موثر در اجرای مهارتهای ورزشی

۶- آگاهی از تغییرات فیز یو لو ژی، جسمانی و احساس ناشی از بلو غ

۷- آگاهی از نقش تر بیت بدنی و فعالیتهای جسمانی در بهبود ناهنجاری ها و حفظ تناسب اندام

۸- آگاهی از نقش تر بیت بدنی در مو قعیت تحصیلی و رشد اجتماعی دانش آموزان وشکو فایی استعداد های آن

۹- آگاهی از نقش تربیت بدنی در غنی سازی اوقات فرا غت

۱۰-آشنایی با اصول بهداشت ،تغذ یه و کنترل وزن

۱۱- آشنایی با بعضی آسیب های ورزشی رایج و نکات ایمنی در ورزش

۱۲- آگا هی از نقش تر بیت بدنی در کاهش انحرافات اخلا قی و مفا سد اجتماعی

۱۳- آگاهی از نقش فعالیت های ورزشی در پیشگیری از بیماری

۱۴- آشنایی با اصول  و مبانی تر بیت بدنی

حیطه روان – حرکتی:

۱-مهارت در انجام تمرینات آمادگی جسمانی و تندرستی

۲-مهارت نسبی در حداقل دو رشته ورزشی رایج آموزشگاهی(یک رشته انفرادی، یک رشته گروهی)

۳- مهارت در بکارگیری برخی اصول حرکتی و بیومکانیکی در انجام مهارت های ورزشی

۴-مهارت در رعایت قوانین و مقررات حاکم بر رشته های ورزشی رایج آموزشگاهی

۵-مهارت در کنترل هیجانات و احساسات و تصمیم گیری صحیح و منطقی در لحظات دشوار

۶-رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و اصول تغذیه در ورزش

۷- مهارت در کسب سرعت و دقت لازم در انجام فعالیت های ورزشی

۸-توانمندی در انجام فعالیت های ورزشی

۹- رعایت حقوق دیگران و احترام گذاشتن به آن ها

۱۰-توانایی ایثار و گذشت در موقعیت های ویژه

۱۱-مهارت در خلاقیت و داشتن روحیه مشارکتی در فعالیت های ورزشی

۱۲-داشتن روحیه تعاون و همکاری در فعالیت ها

۱۳-مهارت در هدایت و رهبری گروه در موقعیت های ویژه

حیطه عاطفی :

۱- گرایش به رعایت اصول اخلاقی و اسلامی در ورزش

۲-علاقه به شرکت در فعالیت های ورزشی، حفظ و ارتقاء آمادگی جسمانی و تندرستی

۳- علاقه به یادگیری و توسعه فنون و مهارت های ورزشی

۴-علاقه به استفاده از فعالیت های ورزشی در اوقات فراغت

۵- تمایل به رعایت اصول مهم ایمنی، بهداشتی و تغذیه ورزشی

۶-علاقه به پیروی از قوانین و مقررات و حفظ نظم و رعایت حقوق دیگران

۷-تمایل به کنترل هیجانات و احساسات و تصمیم گیری صحیح و منطقی در لحظات دشوار

۸-گرایش به استفاده صحیح از اصول بیومکانیکی و حرکتی در مهارت های ورزشی

۹-  تمایل به کاربرد مهارت های روان شناختی و عاطفی – اجتماعی (اعتماد به نفس، حس رهبری، مسئولیت پذیری، جمع گرایی، احترام به دیگران و …)

 

اهداف ورزش مدارس در دوره متوسطه

حیطه شناختی:

۱-آگاهی از نقش تربیت بدنی در دستیابی فرد به کمالات اخلاقی و انسانی و ایجاد تعادل میان ابعاد وجودی او

۲-آگاهی از عوامل تشکیل دهنده آمادگی جسمانی و سلامتی، روش های حفظ و تقویت و ابزار سنجش آن

۳-آگاهی از نحوه اجرای مهارت های پیشرفته: حداقل یک رشته ورزشی انفرادی و یک رشته گروهی

۴- آگاهی از برخی اصول حرکتی و بیومکانیکی مؤثر در مهارت های ورزشی

۵-آشنایی با تاکتیک های اساسی: حداقل یک رشته انفرادی و گروهی، قوانین و مقررات حاکم بر آن

۶-آگاهی از اصول اساسی بهداشت، تغذیه و کنترل وزن و بکارگیری فعالیت های ورزشی در جهت بهبود آن ها

۷- آشنایی نسبت به آسیب های ورزشی رایج و بکارگیری اصول کمک های اولیه و نکات ایمنی در ورزش

۸- آشنایی نسبت به تغییرات فیزیولوژی، جسمانی و احساس ناشی از بلوغ

۹-آگاهی از نقش تربیت بدنی در غنی سازی اوقات فراغت

۱۰-دانش نسبت به نقش فیزیولوژی، ورزش و تأثیر آن بر دستگاه های مختلف بدن

۱۱ -آگاهی از نقش تربیت بدنی در کاهش انحرافات و مفاسد اجتماعی و اعتیاد به دخانیات

۱۲-آشنایی با عوارض استفاده از مواد محرک و نیروزا در ورزش

۱۳-آشنایی با نقش سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ورزش

۱۴-آشنایی با اصول و مبانی تربیت بدنی

 

حیطه روان – حرکتی :

۱-مهارت در انجام تمرینات آمادگی جسمانی و تندرستی

۲-توانایی در اجرای مناسب فنون و مهارت های پیشرفته: حداقل یک رشته ورزشی انفرادی و یک رشته گروهی

۳-توانایی دراجرای تاکتیک های اساسی حداقل یک رشته ورزشی انفرادی و  یک رشته گروهی

۴-توانایی کاربرد برخی اصول حرکتی و بیومکانیکی و فیزیولوژی در اجرای مهارت های ورزشی

۵-توانایی کاربرد اصول ایمنی حین فعالیت های ورزشی و استفاده مناسب از اصول اساسی کمک های اولیه در هنگام مواجه شدن با آسیب های ورزشی

۶-توانایی کاربرد مهم بهداشت و تغذیه درارتباط با فعالیت های ورزشی

۷- توانایی خلاقیت و داشتن روحیه مشارکتی در فعالیت های ورزشی

۸- مهارت در کنترل هیجانات،  احساسات و تصمیم گیری صحیح و منطقی در لحظات دشوار

۹-  توانمندی در انجام وظیفه و مسئولیت پذیری در فعالیت های و رزشی

۱۰-مهارت در رعایت حقوق دیگران و احترام گذاشتن به آن ها

۱۱-توانایی ایثار و گذشت در موقعیت های ویژه

۱۲-داشتن روحیه تعاون و همکاری درفعالیت ها

۱۳-مهارت در هدایت و رهبری گروه در موقعیت های ویژه

حیطه عاطفی :

۱-علاقه به رعایت اصول اخلاقی و اسلامی دراجرای مهارت های ورزشی

۲-علاقه به شرکت در فعالیت های ورزشی و حفظ و ارتقاء آمادگی جسمانی و تندرستی

۳-تمایل به یادگیری و توسعه مهارت های رشته های ورزشی و لذت بردن از آن ها

۴-علاقمندی به استفاده از اصول مهم حرکتی، بیومکانیکی و فیزیولوژیکی در فعالیت های ورزشی

۵- تمایل به رعایت اصول مهم ایمنی، بهداشتی و تغذیه ورزشی

۶-علاقه به پیروی از قوانین و مقررات، حفظ نظم و رعایت حقوق دیگران

۷- هیجانات، احساسات و تصمیم گیری صحیح و منطقی در لحظات دشوار

۸- تمایل به کاربرد مهارت های روانشناختی و عاطفی، اجتماعی (اعتماد به نفس، حس رهبری، مسئولیت پذیری، جمع گرایی، احترام به دیگران و …)

۹-علاقه به استفاده بیشتر از فعالیت های ورزشی در غنی تر کردن اوقات فراغت

به اشتراک بگذارید :
 جشنواره وب ایران

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *