شیوه های درست نشستن ، ایستادن، راه رفتن و خوابیدن

تلگرام

هنگامی که در مورد سلامتی صــحبت بـه میـان مـی آیـد بی تـردید وضــعیت صحیـح قرارگـیـری بـدن شـمـا هـنـگام فعالیت های گوناگون در رأس فهرست عوامل مهم سلامتی قـرار خـواهد گـرفـت، زیـرا بـه انـدازه تغذیه مناسب، ورزش، پـرهـیـز از مواد الکلی و سیگار در حفظ سلامتـی بـدن موثر می باشد. وضـعـیت صحیح قرارگیری اندام ها کمک مـی کند تا کـارهـایـتـان را بـا انـرژی بیـشتـر و اسـتـرس و خـستگی کمتر به انجام رسانید.

هنگامی که وضعـیت بدن شما در حالت مناسب می باشد

هنگام نشستن، ایستادن و خوابیدن کمترین فشار و استرس روی عضلات بدن شما اعمال می گردد. وضعیت ستون فقرات شما در حالت استراحت و خنثی می باشد، اعضاء حیاتی بدن(مانند قلب) در مکان صحیح قرار دارند، استخوان ها و مـفاصـل در وضـعـیت صـحیـح خـود قـرار دارنـد و کـارایـی عضـلات حداکثر می باشد تحلیل و سـایش نـابـهنـجار مـفاصل کاهش یـافته و از التهاب مفاصل جلوگیری بعمل می آید از مشکلات کمر درد و دردهای عضلانی جلوگیری می کند،از خستگی جلوگیری می کند ،در بهبود ظاهر شما موثر است. از این رو آگاهی از شیوه های صحیح نشستن، ایستادن، راه رفتن و خوابیدن حائز اهمیت است.

وضعیت نادرست بدن بر اثر موارد زیر ایجاد می گردند

سوانح و مصدومیت ها، اضافه وزن و چاقی، تکیه گاه نامناسب تشک در هنگام خواب، مشکلات بینایی، کفش نامناسب و پاشنه بلند ،عـادات نشـستن، ایـستـادن و خـوابـیـدن،فقر حرکتی و عدم حرکت مانند کودکان آپارتمانی که بنا به شرایط فیزیکی زندگی امکان تحرک کمتری دارند،عادات نامناسب حرکتی مانند تحمل وزن بدن روی یک پا،حمل کیف های سنگین کودکان دبستانی به صورت یک طرفه و ممتد،

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

شرایط لازم برای داشتن وضعیت صحیح

عضلات قوی و انعطاف پذیر،حرکات طبیعی مفاصل،توازن قدرت عضلانی در دو سوی ستون فقرات، آگاهی از وضعیت بدن در حالات مختلف.

مـهمتـرین قسـمت بـدن که نقش بسزایی در داشتن وضعیت صحیح بدن ایفا می کـنـد، ستون فقرات می باشد. ستون فقرات شما دارای قوس های طبیعی است که باید آن ها را در وضعیت طبیعی خودشان همواره حفظ کرد. تعداد مهره ها ۳۳ عدد است ولی در یک فرد بالغ به دلیل جوش خوردن مهره های خاجی و دنبالچه ، ستون فقرات از ۲۶ قطعه تشکیل می شود. ۷ مهره گردنی، ۱۲ مهره پشتی، ۵ مهره کمری.

صحیح نشستن, ایستادن,راه رفتن و خوابیدن, میـان مـهره های کمر دیسک کمـر واقع است ،که در واقع نقش ضربه گیر را ایفا می کند هنـگــامی که شما فشار بیش از حد و نامناسب به ستون فقرات اعمال می کنـیـد بـه دیسک کمر فشار می آید و آن را از مکان خود جابجا کــرده، و به اعصاب اطراف خود فشار آورده و ایجاد درد می کنند.

نحوه صحیح ایستادن

سر را بالا نگاه دارید، قـائــم و راست، سـر را بـه جلو و چانه را به داخل بدهید، چانه را به عقب و یا پهلو کج نکنید، قفسه سینه را جلو نگاه داشته و استخوان کتـف را عقب نگاه دارید، زانـوها را صـاف نـگاه داشته و فرق سرتان را به سـمت سـقف بکشید، شکم را بداخل دهید، باسن را بـه عقب و یا جلو کج نکنید.سعی کنید به مدت طولانی در یک وضعیت نیاستــیـد امـا هــرگاه مجبور به این کار شدید، سعی کنـید یـک پـای خـود را با قـرار دادن روی یـک جعـبه و یا چهار پایه بالا نگاه دارید و پس از مدتی پـای بـالا آمـده را بـا پـای دیگـر عوض کنید.

صحیح نشستن, ایستادن,راه رفتن و خوابیدن,هنگام ایـستادن وزن خـود را روی هـر دو پا توزیع کرده و بیشترین وزن خود را به روی زیر انگشت شست پا اعمال کنید و نه پاشنه پا بـهتـر اسـت پـاها را نـیز به اندازه عرض شانه از هم باز کنید. کفش پاشنه کوتاه و راحت به پا کنید.

صحیح نشستن, ایستادن,راه رفتن و خوابیدن,نحوه صحیح راه رفتن

سر را بالا نگاه داشته و با چشم هایتان مستقیم به جلو نگاه کنید. شانه های خود را در یک راستا با مابقی بدنتان حفظ کنید.

صحیح نشستن, ایستادن,راه رفتن و خوابیدن,حرکت طبیعی بازوها هنگام راه رفتن را مختل نکنید(حرکت دست و پای مخالف).پاها را در یک راستا و موازی هم قرار داده و به اطراف منحرف نکنید.

صحیح نشستن, ایستادن,راه رفتن و خوابیدن,نحوه صحیح نشستن

برای اینکه درست نشستن را انجام دهید، صاف و قائم بنشینید، کمر راست و شانه ها به عقب بـاسـن شـما بـاید با پشت صندلی در تماس باشد، سـه قـوس طبـیـعی بـدن بـایـد حـین نـشسـتن حـفـظ گـردنـد، وزن بدن را به طـور مسـاوی روی دو سوی باسن خود تـوزیع کنـیـد.

صحیح نشستن, ایستادن,راه رفتن و خوابیدن,زانوها باید هم سطح باسن و یا بـالاتـر از آن قرار گیرد برای این کار می تـوانید از یک چهار پایه استفاده کنید، پاها نباید روی یکدیگر قرار گیرند ، سعی کنید در یک وضعیت بیش از ۳۰ دقیقه ننشینید.برخیزید و پس از انجام دادن چند حرکت کششی مـجـددا" بنشینید.

صحیح نشستن, ایستادن,راه رفتن و خوابیدن,هـنـگام برخاستن از حالت نشسته به سمت جلو صندلی حرکت کرده و با صاف کـردن پاها برخیزید، از خـم شدن به جلو از ناحیه کمر بپرهیزید، سپس حرکت کششی انـجام دهید مثلا ۱۰ مرتبه کمر خود را خم و راست کنید، از خم کردن گردن به اطراف تا حد امکان خودداری کنید و جای این کار تمام بـدن خود را به سمت دلخواه بچرخانید.

صحیح نشستن, ایستادن,راه رفتن و خوابیدن,هنگام نشستن پشت میز کامپیوتر به نکات زیر نیز توجه کنید

ران موازی با سطح کف اتاق باشد ،آرنج باید اندکی از ۹۰ درجه گشوده تر باشد. مچ دست ها باید مستقیم باشد و به سمت بالا و پایین زانـوها ۲ الی ۳ سانتیمتر بـاید از لـبـه صنـدلی جـلـوتر باشد. مونیتور باید ۴۵ الی ۵۵ سانتی متر از پیشانی فاصـله داشته باشد. راس مونیتور نیز با سـطح چشم هـا در یـک راسـتـا باشد. صفحه کلید بهتر است ۲ سانتی متر بالاتـر از ساعد قرار گرفته و کمی نیز خم گردد

صحیح نشستن, ایستادن,راه رفتن و خوابیدن,شیوه صحیح تایپ کردن

   صحیح نشستن, ایستادن,راه رفتن و خوابیدن,نحوه صحیح خم شدن، بلند کردن و حمل اشیاء

همواره از ناحیه زانوها در حالی که کمر خـود را صــاف نگاه داشته اید خم شوید، هیچ گـاه از نـاحـیـه کـمر خـــم نشوید، اجسام سنگـین تر از ۱۰ کیلو را بلند نکنید، هـیـچ گاه جسم سنگینی را بالاتر از سطح کمر نیاورید.

صحیح نشستن, ایستادن,راه رفتن و خوابیدن,پـاهـا را انـدکی از یکدیگر فاصله داده تا روبروی جـسـم قـرار گـیــرید، عضلات شکم را سفت و منقبض کـنـیـد و بـا استفاده از عضلات پا جسم را از زمین بلند کنید، سپـس زانوها را به آرامی صاف کنید هنگام حمل بسته آن را تا حد ممکن نزدیک بـدن نگاه داشته و بازوها را خم نگاه دارید، عـضلات شـکم را سفت و به آهستگی گام بردارید.

صحیح نشستن, ایستادن,راه رفتن و خوابیدن,هنـگام روی زمیـن قرار دادن اجسام نیز همان مراحل بلند کردن را به طـور مـعـکـوس انجام دهید.

صحیح نشستن, ایستادن,راه رفتن و خوابیدن,هنگام حمل کیف و چمدان آن ها را بطور متناوب با دسـت دیگر حمل کنید تا توازن بین دو سمت بدنتان حفظ گردد، همیشه بین هل دادن اجسام سنگین و یا کشیدن آ ن ها، گـزیـنـه هـل دادن را انتخاب کنید.

نحوه صحیح خوابیدن

سعی کنید در وضعیتی بخوابید که قوس های طبیعی ستون فقراتتان حفظ گردند . از تشکی که فرو رفتگی داشته و به اصطــلاح شکم داده استفاده نکنید، اگر لازم بود زیر تشک یک تخته قرار دهید، بالش همانطور که تکیه گاهی برای سر شما می باشد بـرای گردن نیز باید تکیه گاه فراهم آورد.

صحیح نشستن, ایستادن,راه رفتن و خوابیدن, و در صورتی کـه بـه پـهـلـو می خوابـید، اندکی زانوهایتان را خم کنید و یک بالش بین زانوهایتان قرار دهید هنـگام خـوابـیدن به پشت، یک بالش زیر زانوها قرار دهید.هـنگام خواب بـه پهلو هیچگاه زانوهایتان را تا قفسه سینه جمع نکنید. هیچ گـاه به روی شکم نخوابید چون به کمر و گردنتان فشار وارد می آید. هرگاه خواستید این کار را بکنید حتما" یک بالش زیر ناحیه میان تنه خود قرار دهید. هنگام برخاستن از روی رختخواب با کمک دست ها بلند شده و نـاگـهـان از نـاحـیه کمر خم نشوید.

نحوه صحیح شیر دادن به نوزاد

صحیح نشستن, ایستادن,راه رفتن و خوابیدن,نحوه صحیح عوض کردن پوشاک

صحیح نشستن, ایستادن,راه رفتن و خوابیدن,تهیه و تدوین: elmevarzesh.com

به اشتراک بگذارید :
loading...
loading...

مطالب مشابه

۵۲ نظر

 1. کامران گفت:

  ممنون از مطالب مفیدتون

 2. تناز M.M گفت:

  عالی بود……………….فقط اگر امکان داشت عکس نوزاد ومادرش نبود.

 3. مری گفت:

  چقدر این تناز مذهبیه..عکس مادر و نوزاد نبود از کجا متوجه میشدی چطور باید صحیح نشست…یکم از این افکار بیا بیرون واقعا که

 4. جواد گفت:

  ممنون…
  تناز (طتاز)شما سعی کن نگاهتو به زندگی عوض کنی کلا! تاسف داره نوع فکر کردنت و برای شما لازم تره ابتدا ذهنتو درست کنی بعد طرز نشستنت را
  امید وارم ناراحت نشی البته که یه نا محرم ازت انتفاد کرده:)

 5. کمال گفت:

  ممنون
  بسیار مفید بود استفاده کردم.

 6. علی گفت:

  خیلی خیلی عالی بود این مطالب در درس ورزش وسلامت دوره دبیرستان به من کمک کرد.

 7. ملیحه گفت:

  ممنون خیلی مفیدبود.
  لطفا ورزشهائی که برای تقویت عضلات چهارسرران جهت ورزش شنا مفید است آموزش دهید

 8. زهرا گفت:

  واقعا عالی بود ممنونممممممممممممممممم

 9. احسان خسروی گفت:

  بد نبود باز هم مممممممممممممنونم

 10. نام و نام خانوادگی گفت:

  اطلاعات خوبی همراه با تصویر گذاشتین . خیلی ممنون. خدا خیرتان بدهد

 11. مریم گفت:

  بابا شما چه قد منحرفید منظور طناز این بود که عکس نوزاد براش باز نشده!!!

 12. فرشته گفت:

  عالییییی

 13. امیر حسین گفت:

  خیلی ممنون واقعا خوب بود

 14. س.ع گفت:

  باسلام . من از ۱۵ سالگی دچار اسکولیوز هستم و روشهای مختلف درمانی از جمله پروتز ، طب فشاری ، طب سوزی و …. را تجربه کرده ام . هر کدام تا حدودی درمرتفع کردن بیماری موثر بودند ولی مدتی است از بادکش درمانی استفاده می کنم با آنکه سن رشدم گذشته ، ولی بادکش بیشتر از همه مؤثر بوده . اگر شما هم چنین مشکلی دارید ، حتما امتحان کنید .

  • مژگان گفت:

   سلام من هم این مشکل را دارم امکانش هست بیشتر درمورد بادکش توضیح بدین چطور تاثیر داره و چطور انجام میشه؟؟

   • رامیار نجفی گفت:

    سلام. بادکش همان دستگاه مکنده خون هست که درحجامت استفاده میشه و خوشبختانه این روش در درمانی خیلی از بیماری ها و عارضه ها از جمله اسکولیوز نقش داره اما باید توسط فردی آگاه به حجامت و نقاط موثر بدن به صورت چپ و راست ستون فقرات به صورت تقارن انجام بشه.

 15. romina گفت:

  خیلی جالب بود …ممنون

 16. zahra گفت:

  سلامــــــــــــــ… مطالبتون عالی بود ….. من کلی برای تحقیقم استفاده کردم .. ممنووووووووووووووووووووووووووووون.

 17. عليرضا گفت:

  سلام امیدوارم حالتون خوب باشه دوستان من غوزک پام شکسته ومجبورشدم که تا ران پاموگچ بگیرم ازطرفی کمرم هم دردشدیدداره دراثرتصادفی که کردم میشه بفرماییدکه چطورشب هابخابم که دردکمتری روتحمل کنم ممنون

 18. lyle گفت:

  سلام خسته نباشید شما فرمودید موقع ایستادن زیر یک پا چهارپایه باشه و به نوبت جا به جا بشیم ولی بعضی جاها که امکان استفاده از چهارپایه نیست و باید یک مدت طولانی ایستاد اونوقت باید چیکار کرد تا به مفصل ها فشار اضافه وارد نشود ممنون

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام، در این شرایط وزن بدن را برای مدتی روی یک پا قرار دهید و پس از آن پا را عوض کنید، البته منظور این نیست که روی یک پا بایستید

 19. mohadeseh گفت:

  سلام خیلی عالی بود .واقعا ممنون
  *-*

 20. مرتضی گفت:

  من عادت دارم هنگام نشستن روی زمین درس بخوانم و درد نسبتا زیادی هم احساس می کنم
  در ناحیه ی پشتم. لطفا نظرتان در مورد این نوع نشستن را بگید
  باشکر

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام مرتضی عزیز

   یکی از بدترین عادت هایی که اکثر افراد دارن همینه. توصیه میشه از میز مخصوص مطالعه استفاده کنید یا حداقل از صندلی استفاده کنید. این عادت بد هم باعث درد کمر میشه و هم در افراد کم سن احتمال بد فرم شدن بدن وجود دارد.

 21. فاطمه گفت:

  سلام ممنون خیلی خوب بود.

 22. بهناز گفت:

  ممنون از اطلاعات خوبتون

 23. هامون گفت:

  نظر طناز رو خوندین؟؟؟
  این از اوناس که بره جلویه آینه به خودش فحش میده میگه مگه خودت خواهر مادر نداری؟؟؟

 24. مهدیه گفت:

  خیلی جالب و مفید بود .تشکر از شما

 25. رويا گفت:

  سلام، من ٣۵ سالمه و همیشه از درد پشت مواقعی که ایستاده مشغول کار باشم و یا طولانی مدت راه بروم، رنج میبرم. حدود ٢ ماه است که ورزش را شروع کردم بنظرم بهتر شده ولی درنهایت دوباره درد دارم البته گودی کمر از بچگی هم دارم وکف پای صاف . ممنون میشم راهنمایی کنید چه ورزش یا درمانی برایم وجود دارد.

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام، شما باید هم از کفی طبی استفاده کنید و هم حرکات گودی کمر را انجام دهید تا این دردها را نداشته باشید، برای گودی کمر در سایت جستجو کنید

 26. حدیثه گفت:

  سلام برای گودی کمر راحلی دارید بعد به سنم ربط داره

 27. miirrrrrrrr گفت:

  ba tashakooor vaghean jaleb bood valii dashtam dashtam be in fek mikardam keinna vase ghadaye motevaset asoone vali kesii ke ghadesh bolandee vasash sakhte makhsoosan age laghar va kam taharok bashee

 28. حامد گفت:

  سلام،با اجازتون از مطالبتون پاوروپبنت برای درس ورزش دبیرستانم درست می کنم.

 29. زهرا گفت:

  سلام بسیار عالی و مفید بود، ممنون از زحماتتون

 30. samenta گفت:

  ممنون عالی بود

 31. درسا گفت:

  دوستان !
  طناز رو بیخیال شید
  و مطلب رو دریابید
  ممنون از مدیر سایت

 32. میلاد گفت:

  تناز خانوم نمیخوام بگم شما تحصیلات دانشگاهی نداری یا بیسوادی اما تو دانشگاده های فنی و مهندسی هم از این مسائل اموزش داده میشه و به راحتی حرف به میان میاد که شاید برای امثال شما تحریک کننده باشه اما ما که تحریک نمیشیم.حالا کاری به دانشگده پزشکی و مامایی و … نداریم.بحث اموزش جداست.خیلی از نشکلات ماها امروز به خاطر اینه که خوب در مورد این چیزا اطلاعات نداریم.چند روز پیش تو اخبار شبانگاهی میخواستن راجع به کاندوم حرف بزنن جرات نداشتن اسمشو بیارن.خلاصه ما همیشه از دین و مذهب و حیا استفاده ی غیر صحیح نیکنیم.تند نریم

 33. سمی گفت:

  عالیییی بود

 34. Ali گفت:

  عالی بود استفاده کردیم

 35. شهین گفت:

  سلام…ممنون .خلاصه و مفید وعالی …فقط ی مسئله مطرح نشده بود راجب بالا رفتن و پایین امدن به شکل صحیح از پله….بهد اگر از انیمیشن ویا ویدیو برا توضیحات استفده کنیین عالیه…سپاس فراوان

 36. علی گفت:

  سلام ممنون از مطالب بسیار خوبتان ،،،من موقعه ای ک راه میره زانوهام خم میشه یجورایی عادت کردهمه از راه رفتنم ناراضی هستن لطفا بگین چیکار کنم ممنون میشم

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام، تنها راه حلی که به ذهنم میرسه این هست که روش درست راه رفتن رو تمرین کنید و در راه رفتن همیشه اون نکات رو رعایت کنید، به نظرم انجام حرکات کششی برای پا هم می تونه مفید باشه

نظرتان را برای ما بنویسید. اگر هم در خصوص موضوعی سوال دارید، چنانچه اطلاعات کافی در مورد آن داشته باشیم پاسخ خواهیم داد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *