برچسب زده شده : تمرینات هوازی برای چربی سوزی

چرا تمرینات هوازی به جای کاهش وزن می‌تواند باعث افزایش وزن شود؟ ۶

چرا تمرینات هوازی به جای کاهش وزن می‌تواند باعث افزایش وزن شود؟

برخی از تمرینات هوازی که با عادات خاصی همراه می‌شوند، سبب بروز چاقی می‌گردند. اما این مسئله بسیار اهمیت دارد که بدانید تمرینات هوازی مستقیماً و به تنهایی عامل چاقی و یا کسب وزن...