برچسب زده شده : زانو

۵

دررفتگی و شکستگی کشکک

کشکک در موقعیتی قرار دارد که در معرض بیشترین ضربات است .دررفتگی، شکستگی کشکک و کاندرومالژیا دو نمونه از صدمات کشکک هستند. صاف شدن غیر طبیعی غضروف کشکک ،کندرومالژیا نامیده می شود که در...

۲

درمان قفل شدن زانو

در مقاله ای مربوط به قفل شدن زانو و علل ایجاد آن مطالبی ارائه شد.مشاهده مقاله  قفل شدن زانو چیست؟ در این مطلب در نظر داریم  توانبخشی  برای درمان قفل شدن زانو را به شما...

آناتومی زانو ۱۶

آناتومی زانو

مفصل زانو میان استخوان های ران و درشت نی قرار دارد.استخوان سخت و مثلث شکل کشکک در بالای این مفصل به استخوان ران می چسبد.استخوان نازک نی در مفصل زانو مشارکت ندارد و به...