برچسب زده شده : انقباض

muscle-anatomy ۷

فیزیولوژی انقباض عضله اسکلتی

مکانیسم انقباض عضله اسکلتی در حالت طبیعى، فیبرهاى عضله اسکلتى از طریق فیبرهاى عصبى میلین دار قطور (آلفا- موتونورون ها) تحریک مى شوند.این فیبرهاى عصبى در محلى موسوم به صفحه محرکه یا محل تماس...

23xzoayq ۳۸

فیزیولوژی عضلات

عضلات جزو جالب ترین بافت های بدن می باشند . حدود ۵۰ درصد بدن یک فرد بالغ را عضلات تشکیل می دهند . بدن انسان دارای  بیش از ۶۰ میلیون تار عضلانی است ....

y0iwxe6g ۳۳

انواع انقباض عضله

به طور کلی انقباض عضله را می توان به سه دسته تقسیم نمود که عبارتند از: ایزومتریک ایزوکینتیک ایزوتونیک : درونگرا و برونگرا در برخی منابع از انواع انقباض به این سه نوع اشاره...

Untitled-1 ۲

مکانیسم انقباض تار عضلانی

انقباض تار عضلانی نورون حرکتی آلفا ، نورونی است که به تارهای عضلانی متصل و به آن ها عصب رسانی می کند. یک نورون حرکتی آلفا و تمام تارهای عضلانی که توسط این نورون...