برچسب زده شده : حرکات صافی کف پا

jkjd7s0x ۱۱۳

صافی کف پا و حرکات اصلاحی

اگر زمانی که فرد ایستاده است، پا دارای قوس طبیعی نباشد، آن فرد دارای صافی کف پا می باشد. به طور کلی، وقتی شما دارای پای صاف خواهید بود که قوس داخل پا صاف...