برچسب زده شده : پای پرانتزی

2i6wsk3v ۱۸

پا پرانتزی در کودکان

پا پرانتزی تقریباً در همه بچه ها به درجات مختلف وجود دارد بطوری که اگر بچه زیر ۱۸ ماه پا پرانتزی نداشته باشد تا حدودی غیر طبیعی است. به این وضعیت ژنوواروم Genu varum...