برچسب زده شده : کفی طبی

jkjd7s0x ۱۰۱

صافی کف پا و حرکات اصلاحی

اگر زمانی که فرد ایستاده است، پا دارای قوس طبیعی نباشد، آن فرد دارای صافی کف پا می باشد. به طور کلی، وقتی شما دارای پای صاف خواهید بود که قوس داخل پا صاف...