ورزش پیلاتس چیست و چه فوایدی دارد؟

تلگرام_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

پیلاتس یکی از تمرینات یا بهتر است بگوییم رشته های ورزشی مرتبط با سلامت است که در ﺳﺎل ١٩٢٠توسط ژوزف هوبرتوس پیلاتس بنیانگذاری شده است. اﯾﻦ ورزش در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ژوزف ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻋﻠﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺪن ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ وی ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺣﺘﺮام و ﺣﻔﻆ ﯾﺎد و ﺧﺎطﺮه او ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪ. پیلاتس در حال حاضر یکی از برنامه های ورزشی بسیار معروف امروزی در سراسر دنیا است. اما چه چیزی باعث شده که امروزه پیلاتس تا این حد شهرت پیدا کند و محبوب شود؟ روش ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ورزش هایی اﺳﺖ ﮐﻪ بر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﻌﻄﺎف و ﻗﺪرت در ﺗﻤﺎم اﻧﺪام های ﺑﺪن تمرکز دارد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻀﻼت را ﺣﺠﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آن ها را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد. اﯾﻦ روش ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ از ﺣﺮﮐﺎت ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺪن و ﻣﻐﺰ ھﺎرﻣﻮﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪن اﻓﺮاد را در ھﺮ ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد.

تمرینات پیلاتس چیست و چه فوایدی دارد؟ﭼرا پیلاتس این ﻣﻘدار موفقیت آمیز ﺑوده اﺳت

ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ورزش ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻣﺮوزه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ روش ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ورزﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ھﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟! ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده، ﮔﻔﺘﺎر ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﭘﯿﻼﺗﺲ و اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ورزش به صورت بسیار عالی ﺑﻪ ﺗﻤﺎم وﻋﺪه ھﺎی ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﻓﺮاد در ھﺮ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ورزﺷﮑﺎر ﺣﺮﻓﻪای ﯾﺎ ﺗﺎزه ﮐﺎر، خانم های ﺧﺎﻧﻪ دار ﯾﺎ آﻗﺎﯾﺎن ﮐﺎرﻣﻨﺪ و ﭘﺮ ﻣﺸﻐﻠﻪ اﮔﺮ ورزش ﭘﯿﻼﺗﺲ را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ، اطﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدھﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ آن را ﺧﻮاھﻨﺪ دﯾﺪ. ﺑﺎ ﺷﺮوع ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ ظﺎھﺮ، اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﺣﺮﮐﺎت، ﺑﺪن ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﮫﺘﺮ، ﻣﺘﻮازن، ﺻﺎف و ﮐﺸﯿﺪه، بلندﺗﺮ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ. اﻋﺘﻘﺎد ﭘﯿﻼﺗﺲ از ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻮای ﺑﺪﻧﯽ ﮐﺴﺐ و ﺣﻔﻆ ﺑﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ذھﻨﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺧﻮب ﮐﺎرھﺎی روزاﻧﻪ و دﯾﮕﺮ فعالیت های ﺑﺪﻧﯽ اﺳﺖ.

احتمالاً مزیت اصلی تمرین پیلاتس تقویت ارتباط بین مغز و بدن باشد. پیلاتس شامل مؤلفه های تنفس و تمرکز است و شما را تشویق می کند تا از  روش انجام حرکات و حتی طریقه نشستن آگاه باشید.

تأثیر پیلاتس بر بدن

پیلاتس یک مجموعه از تمرین های استقامتی و کششی است که بر قدرت کلی بدن، استحکام نخاع، تصحیح پیکره بدن (وضعیت ساختار اسکلتی) و بهبود انعطاف پذیری تمرکز می کند. این تمرینات قدرت بدن و همچنین انعطاف بدن را بالا می برند. پیلاتس به هیچ وجه به کاهش وزن کمک نمی کند، مگر اینکه شما در کنار تمرینات پیلاتس فعالیت هوازی داشته باشید. پلاتس از این لحاظ مورد توجه قرار می گیرد که در بحث سلامت و آمادگی عمومی بدن، نسبت به تمریناتی رایج امروزه مانند تمرینات با وزنه فواید بیشتری دارد، به عنوان مثال در تمرینات پیلاتس می توان گفت کل عضلات بدن درگیر می شوند و به این صورت نیست که یک بخش زیاد تمرین داده شود و بخش دیگر بدن کم، یعنی می توان گفت پیلاتس بر تناسب اندام و تقویت کل بدن اثر دارد.

افزایش انعطاف پذیری

پیلاتس انعطاف پذیری بدن را افزایش می دهد زیرا بر کشیدگی و افزایش دامنه حرکت مفاصل تمرکز دارد، پس طول و کشش عضلات و نیز دامنه حرکت مفاصل افزایش پیدا می کنند. شاید شما به اندازه ای کسی که به طور اختصاصی یوگا انجام می دهد، انعطاف پذیری نداشته باشید، اما قطعاً نسبت به افراد دیگر انعطاف پذیری بیشتری خواهید داشت.

تمرین مناسبی برای خانم

خانم ها بطور ویژه ای پیلاتس را به عنوان یک فعالیت ورزشی به منظور تناسب اندام ترجیح می دهند، زیرا در حالیکه عضلات را تقویت کرده و فرم می دهد، اما باعث حجیم شدن آن نمی شود، چیزی که خیلی از خانم ها از آن می ترسند. بسیاری از خانم فکر می کنند که تمرینات وزنه ممکن است آن ها را حجیم یا مردانه (بدن مردانه) کند، در حالی که صحت ندارد. بهرحال اگر هنوز از تمرینات با وزنه ترس دارید؛ پیلاتس می تواند یک شروع بزرگ برای شما باشد.

پیلاتس به طور قابل توجهی نسبت به تمرین های قدرتی سنتی که از دستگاه های بدنسازی استفاده می کنند، برای مفاصل سالم تر و آسیب رسانی کمتری دارد، زیرا از بدن خود شما برای مقاومت استفاده می کند و قدرت را از مرکز بدن تقویت می کند.

پیلاتس برای چه کسانی مفید است؟

ﺑﻄﻮر ﮐﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺑﺮای ﺗﻤﺎمی ﻣﺮدان و زﻧﺎن در ھﺮ سنی ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻣﻨﺪ ﺑﻪ تناسب اﻧﺪام و وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮمی ﺟﺴﻤﺎنی ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ. ورزﺷﮑﺎران ﺑﺨﺼﻮص ﮐﺴﺎنی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﺣﺮﮐﺎت ﻳﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪه اﻧﺪ، ﻣﺜﻞ ﺑﺎزﻳﮑﻨﺎن ﮔﻠﻒ و ﺗﻨﯿﺲ، ﮐﺴﺎنی ﮑﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺰﻣﻦ دﭼﺎر درد ﭘﺸﺖ می ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎنی ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻳﮏ دوره ﻧﻘﺎھﺖ ﻣﻲ ﺧﻮاھﻨﺪ دوﺑﺎره ﻳﮏ زﻧﺪگی ﺑﺎﻧﺸﺎط را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ، ﺳﺎﻟﺨﻮردگانی ﮐﻪ می ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط دوﺑﺎره ﻓﻌﺎل و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ، کسانی که می خواهند از پوکی استخوان جلوگیری کنند و حتی کسانی که ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺸﺎرھﺎی روانی ﻧﺎشی از ﺧﺴﺘگی ﻳﺎ ﺑﯿﻤﺎری های ﻧﺎشی از آن ھﺴﺘﻨﺪ.

چند حرکت و تمرین پیلاتس

تمرینات پیلاتس برای تقویت عضلات شکم و باسن

هفت حرکت پیلاتس برای تقویت عضلات و تناسب اندام

تهیه و ترجمه: elmevarzesh.com

منبع: dietmotion

به اشتراک بگذارید :
loading...
loading...

مطالب مشابه

۲۶ نظر

 1. مهتاب گفت:

  سلام. ممنون

 2. ورزشکار گفت:

  با عرض سلام و ادب از مطلب مفیدشما کمال تشکررادارم
  موفق و سلامت باشید

 3. راحله گفت:

  عالی بود مرسی

 4. احمد گفت:

  سلام آقای فیروزه ئی.
  من یه پسر ۲۰ ساله هستم. چند وقت پیش تصمیم به کاهش وزن گرفتم. حدود ۸۳ کیلوگرم با ۱۸۰ قد. شروع به رژیم گرفتن کردم و بخش عمده ای از عضلاتم رو از دست دادم. الان ۶۸ کیلو هستم. اغلب چربی ها (+عضلات) بالاتنه ی من سوخته ولی در ناحیه پایین تنه مخصوصا باسن و ران مقدار زیادی تجمع چربی دارم. دیگه درموندم. از یک طرف تیپ بدنم افتضاح شده و از طرف دیگه اون مقدار تجمع چربی من رو آزار میده. موندم به شدت عضله سازی کنم٬ چربی سوزی کنم٬ اصلا هیچ کاری نکنم.

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام دوست عزیز، شما با ۸۳ کیلو هم اضافه وزن نداشتید بلکه تصور می کنم به دلیل کم تحرکی بافت چربی داشتید. الانم مشکلی نیست، تغذیه خوب رو ادامه بدید و رژیم نگیرید، دو جلسه در هفته هوازی و ۳ جلسه هم وزنه براتون مناسبه

   • احمد گفت:

    از پاسختون ممنون. الان اولویت من کاهش چربی باشه یا عضله سازی؟ این دو همزمان ممکنه؟

    • کیوان فیروزه ئی گفت:

     خواهش می کنم؛ در پاسخ گفته شده ۲ جلسه هوازی ۳ جلسه وزنه، پس یعنی وزنه اولویت دارد
      

 5. lyle گفت:

  سلام خسته نباشید ایا پیلاتس در کندرو مالاسی و افرادی که دیسک جراحی کردند و بیرون زدگی دیسک دارند مشکل ایجاد نمی کند ممنون

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام، اطلاعات درستی در این زمینه نداریم، اما قطعا” در بعضی حرکات محدودیت وجود خواهد داشت خصوصا” در خصوص دیسک اما برای کندرومالاسی فشار زیادی وارد نمی کند. بهترین نظر توسط پزشک معالج ارائه می شود چون ایشان وضعیت را بهتر می دانند

 6. نیکنام گفت:

  سلام باتشکر از سایت خوبتون .ممنون میشم اگه در مورده ورزش تای بو هم اطلاعات بدید

 7. فرزا رحمانی گفت:

  با سلام از مطالب ورزشی خوب شما
  من به دلیل صدای استخوان کتف وشانه وزانو دکتر توصیه کرده پیلاتس تمرین کنم چرا که به گفته ایشان تانودنهای بدنم ضعیف شده ایا ورزش پیلاتس میتونه این صدا ی استخوانها را کم کنه وزردپی ها را قوی کنه ممنونم از شما

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام، اطلاعی نداریم که می توانید صدا دادن مفاصل را درمان کند یا نه اما باعث تقویت می شود

 8. نرگس سریانی گفت:

  سلام وقت بخیر
  من ۷۱ کیلو وزن دارم با قد ۱۶۱ میخواستم ببینم چه ورزشی برای من مناسب هست که هم وزن کم کنم هم قوای بدنی م رو تقویت کنم چون اصلا نیروی بدنی خوبی ندارم با کوچکترین فعالیت خسته میشم حتی دو طبقه پله بالا برم زود به نفس زدن میفتم

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام

   برای شروع می توانید یک رشته ورزشی را انتخاب کنید مثل ایروبیک، زومبا یا رقص و در کنار این رشته ها تمرین هوازی را هم انجام دهید. همچنین می توانید در یک سالن بدنسازی ثبت نام کرده و زیر نظر مربی تمرینات هوازی مثل تردمیل یا دوچرخه ثابت و قدرتی با وزنه را به تدریج شروع کنید. رعایت رژیم غذایی برای رسیدن وزن مطلوب الزامی است.

 9. مهتا گفت:

  سلام خسته نباشید من ۱۶ ساله هستم و ورنم ۵۹ هستش. می خواستم ببینم برای کاهش وزن پیلاتس مناسبه؟ یا تی آر ایکس بهتره؟

 10. سیما گفت:

  سلام خسته نباشید من ۱۶سالمه وزنم کمه میخاستم یه خورده بدنم پر بشه ایا پیلاتس میتونه کمکم کنه؟

 11. Nasim گفت:

  سلام. من سه روز در هفته بدنسازی کار میکنم. هوازی هم هر روز دویدن، رقص، دوچرخه یا شنا. ولی در کل میخوام عضلاتم حجم نگیره و فقط کشیده بشه به نظرتون پیلاتس هم به برنامه روزانه ام اضافه کنم؟ واقعا بدن رو کشیده میکنه؟

  • کیوان فیروزه ئی گفت:

   سلام، چیزی وجود نداره بدن رو کشیده کنه، کسی که اندام کشیده داره به صورت طبیعی هست، اگر منظورتون از کشیده بودن وضعیت قامت صاف هست بله پیلاتس می تونه

 12. مریم گفت:

  سلام.ممنون ازمطالب مفیدتون.میشه لطفاتفاوت پیلاتس ویوگاروبفرمایید.سپاس

  • رامیار نجفی گفت:

   سلام به طور خلاصه باید گفت: هدف یوگا متحد کردن بدن، ذهن و روح است. راهی برای هماهنگی ذهن و خالی کردن بدن از تنش ها است، به بدن انعطاف پذیری و آرامش میده و باعث رفع استرس میشه. در یوگا وزن بدن به عنوان مقاومت استفاده میشه. به حرکات یوگا تمرین گفته نمیشه به این حرکات وضعیت گفته میشه. پیلاتس بسیاری از این خصوصیت ها رو داره اما در بعضی حرکات از وسایل بدنسازی و غیره استفاده میشه و به جز ذهن کل بدن رو تقویت میکنه. در پلاتس تمرکز بر تنه  و قسمت میانی بدن است و اندام ها آزادانه حرکت می کنند و به همین خاطر درون و بیرون بدن تقویت میشه. تعادل، انعطاف پذیری و داشتن عضلاتی باریک و کم حجم از اهداف پیلاتس است.

 13. Negin گفت:

  سلام خسته نباشید من ۱۶ سالمه میخوام برای کاهش وزن و سایز و بالا بردن قدرت و انعطاف بدن و خوش اندامی میخوام یا پیلاتس یا trx شروع کنم کدوم به نظر شما بهتره ؟؟

 14. پارسا گفت:

  با سلام و روزبخیر
  ممنون از شما بابت مقاله خوبتون که خیلی عالی بود و باعث شد من به پیلاتس علاقه مند شوم
  پمپ وکیوم

نظرتان را برای ما بنویسید. اگر هم در خصوص موضوعی سوال دارید، چنانچه اطلاعات کافی در مورد آن داشته باشیم پاسخ خواهیم داد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *