سوزش عضلات ۲

سوزش عضلات پس از ورزش

اکثر افراد پس از ورزش کردن و انجام فعالیت های ورزشی در عضلات خود احساس خستگی و سوزش عضلات می کنند. این احساس به ویژه هنگامی است که فعالیت های بدنی متناسب با آمادگی...

فراخوانی تار عضلانی ۰

فراخوانی تار عضلانی

فراخوانی تار عضلانی : وقتی یک نورون حرکتی آلفا ، یک پتانسیل عمل را به تار عضلانی در یک واحد حرکتی می رساند ، تمام تارهای موجود در آن واحد حرکتی ، تولید نیرو...

بدنسازی ۱۵

سیستم های تمرینی در بدنسازی

به بیان بسیار ساده و روشن می توان گفت که رشـد عضلانی و تغییرات خـوشایند و امیدوار کننده ای کـه در نتیجه پرداختن به تمرینات پرورش اندام، در فیزیک و در بدن آدمی حاصل...