انرژی نتیجه سوخت و ساز (متابولیسم) مواد مغذی آلی در بدن است که واحد اندازه گیری آن کیلو کالری (۱۰۰۰کالری) می باشد. اطلاع از کالری مواد غذایی متفاوت کمک قابل توجهی در کنترل تعادل انرژی و نیز کاهش وزن شما می نماید. در جدول زیر کالری انواع نان – غلات –  حبوبات و آردها ارائه شده است.

ماده غذایی مقدار کالری
آرد جو ۱ قاشق غذاخوری ۲۵
آرد گندم ۱ قاشق غذاخوری ۲۵
باقلا خشک ۱۰۰ گرم ۳۵۰
برنج خام ۱۰۰ گرم ۳۶۰
جوانه گندم ۱۰۰ گرم ۵۰
جوانه ماش ۱۰۰ گرم ۴۵
سوی ۱۰۰ گرم ۳۸۰
عدس ۱۰۰ گرم ۳۴۰
کندم ۱۰۰ گرم ۳۵۰
لپه ۱۰۰ گرم ۳۶۰
لوبیا چشم بلبلی ۱۰۰ گرم ۱۳۰
لوبیا چیتی ۱۰۰ گرم ۳۴۰
لوبیا سفید ۱۰۰ گرم ۳۴۰
لوبیا قرمز ۱۰۰ گرم ۳۴۰
ماش ۱۰۰ گرم ۳۲۰
ماکارونی ۱۰۰ گرم ۳۵۰
نان باگت ۱۰۰ گرم ۲۵۰
نان بربری ۱ کف دست ۷۵
نان تافتون ۱ کف دست ۳۷
نان تست ۱۰۰ گرم ۲۵۰
نان جو ۱ کف دست ۷۵
نان جو ۱۰۰ گرم ۲۵۰
نان خشک ۱۰۰ گرم ۳۵۰
نان روغنی ۱۰۰ گرم ۴۵۰
نان سنگک ۱ کف دست ۷۵
نان سوخاری ۱۰۰ ۳۵۰
نان گندم ۱۰۰ گرم ۲۵۰
نان لواش ۱ کف دست ۲۵
نخود ۱۰۰ گرم ۳۴۰