برچسب زده شده : آزمون کوپر

آزمون های آمادگی قبلی تنفسی ۱۷

آزمون های آمادگی قبلی تنفسی

انواع مختلفی از آزمون های میدانی وجود دارد که می تواند برای برآورد آمادگی قبلی تنفسی استفاده می شود. برای اجرای این آزمون ها به وسایل خاصی نیاز نیست ، در هر جا انجام...