برچسب زده شده : آزمون 1600 متر

آزمون های آمادگی قبلی تنفسی ۱۷

آزمون های آمادگی قبلی تنفسی

انواع مختلفی از آزمون های میدانی وجود دارد که می تواند برای برآورد آمادگی قبلی تنفسی استفاده می شود. برای اجرای این آزمون ها به وسایل خاصی نیاز نیست ، در هر جا انجام...