برچسب زده شده : آسیب بدمینتون

آسیب های بدمینتون بخش دوم ۰

آسیب های بدمینتون بخش دوم

در بخش اول آسیب های بدمینتون، آسیب های اندام فوقانی که شامل مچ دست، آرنج و شانه بود را معرفی کردیم.در این بخش آسیب اندام تحتانی که شامل مچ پا، آشیل و زانو می...