برچسب زده شده : آسیب شانه

دررفتگی شانه ۰

آسیب و دررفتگی شانه

شانه متحرک ترین مفصل بدن است. این مفصل می تواند در خیلی از جهات بچرخد ولی همین خصوصیت موجب می شود احتمال در رفتگی مفصل هم بیشتر از مفاصل دیگر شود. پایداری مفصل شانه...