برچسب زده شده : آسیب کشکک

۵

دررفتگی و شکستگی کشکک

کشکک در موقعیتی قرار دارد که در معرض بیشترین ضربات است .دررفتگی، شکستگی کشکک و کاندرومالژیا دو نمونه از صدمات کشکک هستند. صاف شدن غیر طبیعی غضروف کشکک ،کندرومالژیا نامیده می شود که در...