برچسب زده شده : استخوان

۰

آناتومی استخوان لگن

اندام تحتانی اندام تحتانی ( پاها ) به وسیله کمربند لگن به استخوان بندی محوری متصل می شوند.کمربند گن از دو استخوان بی نام به وجود می آید در قسمت خلفی نیز استخوان خاجی...

۴

آناتومی استخوان های دست

استخوان های دست شامل سه قسمت می باشد: استخوان های مچ دست استخوان های کف دست استخوان های انگشتان استخوان های مچ دست شامل هشت قطعه استخوان است که در دو ردیف قرار می...

۷

آناتومی استخوان های ساعد

استخوان های ساعد در حالت آناتومیکی دو استخوان موجود در ساعد موازی هستند.در این حالت استخوانی که در خارج قرار می گیرد زند زبرین است و استخوانی که در داخل قرار گرفته است زند...

۲

آناتومی استخوان های شانه

استخوان های شانه :کمربند شانه از دو استخوان به وجود آمده است که عبارتند از ترقوه و کتف استخوان ترقوه این استخوان ، استخوانی است دراز و بشکل S.ترقوه دو انتها دارد ، یکی...

۱

آناتومی جمجمه و صورت

استخوان های صورت به غیر از ۸ قطعه استخوان سر، ۱۴ قطعه استخوان نیز در صورت وجود دارد.استخوان ها را ۶ قطعه استخوان فرد تکشل داده می دهند.تنها استخوان متحرک صورت فک پایین است.این...

۴

آناتومی اسکلت بدن انسان

خصوصیات اسکلت بدن انسان اسکلت داربست بدن است تمام قسمت های بدن روی اسکلت قرارگرفته اند.بدن انسان از ۲۰۶ قطعه استخوان تشکیل شده است.این استخوان ها طوری با نظم کنار هم قرار گرفته اند...