برچسب زده شده : انقباض

۷

فیزیولوژی انقباض عضله اسکلتی

مکانیسم انقباض عضله اسکلتی در حالت طبیعى، فیبرهاى عضله اسکلتى از طریق فیبرهاى عصبى میلین دار قطور (آلفا- موتونورون ها) تحریک مى شوند.این فیبرهاى عصبى در محلى موسوم به صفحه محرکه یا محل تماس...

۴۵

فیزیولوژی عضلات

عضلات جزو جالب ترین بافت های بدن می باشند . حدود ۵۰ درصد بدن یک فرد بالغ را عضلات تشکیل می دهند . بدن انسان دارای  بیش از ۶۰ میلیون تار عضلانی است ....

۳۳

انواع انقباض عضله

به طور کلی انقباض عضله را می توان به سه دسته تقسیم نمود که عبارتند از: ایزومتریک ایزوکینتیک ایزوتونیک : درونگرا و برونگرا در برخی منابع از انواع انقباض به این سه نوع اشاره...

۲

مکانیسم انقباض تار عضلانی

انقباض تار عضلانی نورون حرکتی آلفا ، نورونی است که به تارهای عضلانی متصل و به آن ها عصب رسانی می کند. یک نورون حرکتی آلفا و تمام تارهای عضلانی که توسط این نورون...