برچسب زده شده : انواع انقباض

۳۳

انواع انقباض عضله

به طور کلی انقباض عضله را می توان به سه دسته تقسیم نمود که عبارتند از: ایزومتریک ایزوکینتیک ایزوتونیک : درونگرا و برونگرا در برخی منابع از انواع انقباض به این سه نوع اشاره...

۲

مکانیسم انقباض تار عضلانی

انقباض تار عضلانی نورون حرکتی آلفا ، نورونی است که به تارهای عضلانی متصل و به آن ها عصب رسانی می کند. یک نورون حرکتی آلفا و تمام تارهای عضلانی که توسط این نورون...