برچسب زده شده : بازو

۷

آناتومی عضلات بازو

عضلات بازو جز عضلات اندام فوقانی می باشند.عضلات بازو آن دسته از عضلات هستند که استخوان بازو را احاطه کرده اند.این عضلات به دو گروه مشخص تقسیم می شوند.گروه اول عضلاتی هستند که باعث...

۰

آناتومی استخوان بازو

استخوان بازو استخوان بازو از نوع استخوان های بلند است و در قسمت پروگزیمال  با استخوان کتف  و در قسمت دیستال با استخوان های زند زبرین و زند زیرین مفصل می شود.این استخوان یک...