برچسب زده شده : تئوری تمرین

علم تمرين ۰

تئوری و متدولوژی علم تمرین

جایگاه علم تمرین هدف اصلی تمرین:  رسیدن به اوج اجرای ورزشی است رسیدن به اوج اجرای ورزشی نیازمند طراحی برنامه های تمرینی مناسب است.  برای طراحی و توسعه ی یک برنامه تمرین ورزشی، روشن...