برچسب زده شده : تربیت بدنی

۰

انگیختگی و اصل یو وارونه

در اجرای ماهرانه حرکات، انگیختگی، تنش و هیجان ناشی از آن در بسیاری از رشته های ورزشی امری عادی است. اصرار به پیروز شدن و خطر باختن در مسابقه منابع مهم انگیختگی بازیکنان می...

اهداف تربیت بدنی ۲

اهداف تربیت بدنی در مدارس

 تربیت‌بدنى در لغت به‌معنى پرورش بدن به‌وسیله ورزش‌هاى گوناگون است و مجموعه فعالیت‌هائى است که اگر متناسب با ویژگى‌هاى سنى انجام شود، فرد را براى یادگیرى مهارت‌هاى مختلف ورزشى آماده مى‌سازد. این اصطلاح امروزه...

فیزیولوژی ۲

آشنایی با فیزیولوژی ورزشی

فیزیولوژی عضلات عضلات دستگاهی هستند که مواد غذایی را از صورت شیمیایی به صورت انرژی مکانیکی یا کار تبدیل می کنند. می دانیم که حرکات بدن از انقباض عضلات حاصل می شود بدین معنی...

تاثیر تربیت بدنی ۰

تاثیر تربیت بدنی بر کودک

همانگونه که می دانیم مدرسه سرچشمه ارزش های اجتماعی است زیرادر مدرسه دانش- آموزبا تفکرجهان بینی ارزش ها و ضد ارزش ها آشنا می شود.ارزش های صحیح فرهنگی را مربی و معلم دریافت نموده...