برچسب زده شده : تصویر سازی

تصویرسازی ذهنی ۱

تصویرسازی ذهنی در ورزش

تصویر سازی را می توان استفاده از همه حواس برای بازسازی یا ساخت تجربه ای در ذهن تعریف کرد.این تعریف در بردارنده سه ویژگی است: ۱-یکی از نکات مهم در در درک تصویر سازی...