برچسب زده شده : حفره های انسان

۵

آشنایی با آناتومی انسان

تعریف آناتومی انسان آناتومی علمی است که درمورد بدن انسان صحبت می کند.این علم ساختمان بدن انسان و روابط بین اندام های مختلف را برسی می کند. واژه آناتومی آناتومی از دو واژه ana...