برچسب زده شده : خون

۰

گلبول های قرمز خون

خون مایعی لزج است که بخشی از آن را مایعی به نام پلاسما و بخش دیگر را عناصر جامد معلق در پلاسما تشکیل می‌دهد. بخش جامد خون شامل اریتروسیت ها (گلبول های قرمز خون)...

فیزیولوژی خون ۲

فیزیولوژی خون

خون محتوی سلول ها و مایعی است  که  در  یک  سـیستم گردشـی بسته ، اساساً توسط انقباضات متناوب قلب در یک جهــــت بــطور منظم حرکت داده مــی شوند. یک فرد بالغ نزدیک به ۵/۵...