برچسب زده شده : درد پا

۰

درمان درد کف پا بخش دوم

در بخش اول همراه با تصاویر آموزشی ۵ ورزش و تمرین را برای شما توضیح دادم در ادامه به بخش دوم این تمرینات می پردازیم.چنانچه شما بخش اول تمرینات را مشاهده نکرده اید لازم...

آسیب دیدگی ۵

آسیب دیدگی های رایج در ورزش

در هـر ورزشـی باید انتظار آسیب ها، جراحت ها و خطرات احتمالی آن را داشـتـه بـــاشید، به خصوص در ارزش های گـروهی. هـر ورزشـی کـه طـبـق آمــار در هر ۱۰۰۰ ساعت بیـش از ۵...