برچسب زده شده : دست

۷

آناتومی استخوان های ساعد

استخوان های ساعد در حالت آناتومیکی دو استخوان موجود در ساعد موازی هستند.در این حالت استخوانی که در خارج قرار می گیرد زند زبرین است و استخوانی که در داخل قرار گرفته است زند...