برچسب زده شده : روانشناسی ورزشی

روانشناسی ورزش چیست ۳

روانشناسی ورزش چیست

تعریف های که برای روانشناسی ورزش پیشنهاد شده تحت تأثیر دو عامل است: اول ، رویکردی که به درک رفتار ورزشی منجر می شود، مثلا" هنگامی که رویکرد غالب رفتار گراییی است، تعریف حول...