برچسب‌ها: روش تمرین قدرتی
تمرین قدرتی
علم تمرین
۱۴ فروردین ۱۳۹۳
روش های تمرین قدرتی

آمادگی عضلانی با استفاده از انواع روش های مختلف تمرین قدرتی از جمله هم طول (ایستا) و پویا (درون گرا و برون گران) افزایش می یابد که با توجه...