برچسب زده شده : ساعد

۵

آناتومی عضلات ساعد

عضلات ساعد در ساعد عضلات زیادی وجود دارند.با توجه به تعداد عضلات این ناحیه بهتر است تقسیم بندی خاصی را برای این عضلات در نظر گرفت.این عضلات را می  توان به دو گروه قدامی...

۷

آناتومی استخوان های ساعد

استخوان های ساعد در حالت آناتومیکی دو استخوان موجود در ساعد موازی هستند.در این حالت استخوانی که در خارج قرار می گیرد زند زبرین است و استخوانی که در داخل قرار گرفته است زند...