برچسب زده شده : سیاهرگ

۰

سیاهرگ ها یا ورید

 گروهی از رگ ها هستند که از بهم پیوستن مویرگ ها پدید می‌آیند این رگ ها خون را از ارگان ها جمع کرده و آن را برای تصفیه دوباره به قلب باز می‌گردانند.  دستگاه...