برچسب زده شده : طرح تمرین

۲

طرح تمرین روزانه

طرح تمرین روزانه مدت زمان جلسات تمرین  جلسات تمرین کوتاه مدت (۳۰ تا ۶۰ دقیقه ای)  جلسات تمرین میان مدت ( ۶۰ تا ۱۲۰)  جلسات تمرین طولانی مدت (بیشتر از ۱۲۰) عوامل موثر در...