برچسب زده شده : عضلات بدن

۱

آناتومی عضلات بدن

عضلات بدن انسان از عناصر انقباضی تشکیل شده اند که به وسیله پدیده انقباض کلیه حرکات ارادی و غیرارادی را در انسان باعث می شوند.عـضـلات %۴۵ درصـــد وزن کـل بـدن را به خود اختصاص...