برچسب زده شده : عضلات ساعد

۵

آناتومی عضلات ساعد

عضلات ساعد در ساعد عضلات زیادی وجود دارند.با توجه به تعداد عضلات این ناحیه بهتر است تقسیم بندی خاصی را برای این عضلات در نظر گرفت.این عضلات را می  توان به دو گروه قدامی...