برچسب زده شده : عضلات سینه

۴

آناتومی عضلات سینه

عضلات سینه عبارتند از: سینه ای بزرگ،سینه ای کوچک، تحت ترقوه ای، دندانه ای بزرگ و عضلات بین دندانه ای عضله سینه ای بزرگ در ناحیه سینه قرار دارد، بزرگترین عضله این ناحیه می...