برچسب زده شده : عضلات شانه

۳

آناتومی عضلات شانه

عضلات شانه را می توان به دو گروه خلفی و قدامی تقسیم نمود:عضلات خلفی شامل: عضله دلتوئید، عضله فوق خاری،عضله تحت خاری ، عضله گرد کوچک و عضله گرد بزرگ هستند.عضلات قدامی شانه نیز...