برچسب‌ها: علوم ورزشی
تعریف علم بیومکانیک

واژه بیومکانیک از دو بخش بیو و مکانیک تشکیل شده  و به معنی کاربرد اصول مکانیکی در موجودات زنده می باشد.به زبان دیگر بیومکانیک مطالعه ساختار و عملکرد یک...