برچسب زده شده : قفسه سینه

۰

آناتومی قفسه سینه

قفسه سینه قفسه از اتصال دنده ها و جناغ در جلو و دنده ها و ستون مهره ها در پشت تشکیل شده است. دنده ها یک دنده استخوانی قوس دار است و دارای یک...