برچسب‌ها: میوزین
فیزیولوژی ورزشی
۲۰ فروردین ۱۳۹۱
رشته های اکتین و میوزین

اگر به تارچه های عضلانی یک فرد از طریق میکروسکوپ الکترونی نگاه شود ، دو نوع رشته های کوچک پروتئینی که مسئول حرکت عضله هستند ، قابل تشخیص خواهند...