برچسب زده شده : نمودار

۶

انواع نمودار ها در سنجش و اندازه گیری

روش های مرسوم نمایش داده ها ( انواع نمودار ها)عبارتند از: الف)نمودار میله ای ب)نمودار خط شکسته ج)نمودار دایره ای د)هیستو گرام ه)چند ضلعی فراوانی و)چند ضلعی فراوانی تجمعی یا منحنی اوجیو نمودار میله...