برچسب زده شده : وام اکسیژن

ریکاوری و بازشگت به حالت اولیه ۸

مراحل بازگشت به حالت اولیه

بازگشت به حالت اولیه یعنی برقراری دوباره ی هموستاز مراحل بازگشت به حالت اولیه مرحله ی سریع بازگشت به حالت اولیه : ۳۰ دقیقه پس از فعالیت مرحله ی میان مدت بازگشت به حالت...