برچسب زده شده : ورزش معلولین

۰

عوارض و مشکلات آسیب نخاعی

کسانی که به تازگی ضایعه نخاعی را تجربه می کنند، احتمال دارد که در بسیاری از جنبه های زندگی با مشکلات خیلی پیچیده ای مواجه شوند. گذشته از آن سازگاری با زندگی همراه با...