برچسب زده شده : وزش کودکان

تاثیر تربیت بدنی ۰

تاثیر تربیت بدنی بر کودک

همانگونه که می دانیم مدرسه سرچشمه ارزش های اجتماعی است زیرادر مدرسه دانش- آموزبا تفکرجهان بینی ارزش ها و ضد ارزش ها آشنا می شود.ارزش های صحیح فرهنگی را مربی و معلم دریافت نموده...