برچسب زده شده : ویژگی های تمرین

اصول و ویژگی های تمرین ۱۰

اصول و ویژگی های تمرین

برای مؤثر بودن برنامه های تمرینی، باید اصول تمرین مربوط را مورد توجه قرار داد.با در نظر گرفتن اصولی همچون شدت، مدت و تعداد جلسات و همچنین روش های مختلف تمرین قدرتی، می توان...