برچسب زده شده : گلوبول قرمز

فیزیولوژی خون ۲

فیزیولوژی خون

خون محتوی سلول ها و مایعی است  که  در  یک  سـیستم گردشـی بسته ، اساساً توسط انقباضات متناوب قلب در یک جهــــت بــطور منظم حرکت داده مــی شوند. یک فرد بالغ نزدیک به ۵/۵...